Hunn av "veronikagallmyggen" Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) i ferd med å legge egg på den samme gallen som hun klekket fra.

Gallmygg er en stor og meget dårlig undersøkt insektgruppe både i Norge og globalt. Det er beskrevet drøyt 6 000 gallmyggarter i verden og rundt 245 arter i Norge. Dette utgjør trolig bare en svært liten del av det reelle artsantallet.

En nylig studie gjort med DNA-strekkoding anslår at det kan finnes så mye som 1,8 millioner gallmyggarter i verden, noe som i så fall innebærer at om lag hver sjette dyreart på jorda kan være en gallmygg. I dette prosjektet vil man kartlegge fytofage (plantespisende) gallmygg (Diptera: Cecidomyiidae) i Norge. De fytofage artene tilhører underfamilien Cecidomyiinae og utgjør rundt 80 % av familien. Flertallet av disse artene er galledannere på karplanter, og de fleste er meget vertsspesifikke.

Kartleggingen vil være særlig rettet mot artsrike, varmekjære naturtyper langs Oslofjorden, blant annet naturtypene semi-naturlig eng (T32), åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark (T2-8) og lågurtkalkskog (T4-4). Dette er biotoper som kan forventes å ha særlig høy diversitet av gallmygg, samtidig som de i dag er under stort press på grunn av blant annet nedbygging og endret landbruksdrift.

Metodikken vil i hovedsak bestå i å klekke ut gallmygg fra galler samlet inn på vertsplantene. Artene vil bli bestemt utfra morfologi, vertsplante og gallens utseende. DNA-strekkoding vil bli benyttet blant annet for å kunne avdekke kryptiske arter. Klekking er en utfordrende metodikk, men NHM har over de siste årene bygd opp særlig kompetanse på dette feltet. En ekstra sikkerhet er at flertallet av artene kan bestemmes på en kombinasjon av vertsplante, gallens utforming og larvens og/eller puppens morfologi uten at man er strengt avhengig av å klekke de voksne myggene.

Gallmygg er samtidig verter for en rekke parasittveps fra flere dårlig undersøkte vepsefamilier. Det forventes at klekkeprosjektet også vil gi et stort materiale av nye vepsearter for Norge og produsere ny kunnskap om vertsrelasjonene mellom gallmygg og veps.

YouTube video: gallmyggvideo

Hallvard Elven ved NHM har laget en video som forklarer gallmyggprosjektet!