Hornmidd (Oribatida) er små edderkoppdyr på rundt 0,5 mm. De er særlig artsrike i jord, i strølag og i døde trær hvor de bidrar til nedbrytning av organisk materiale i skogen. Kunnskapen om hornmidd i Norge er generelt svært mangelfull.Til tross for at løvskoger er forventet å ha et høyt mangfold av hornmidd er dette et skogshabitat som er lite undersøkt i Norge. 

Universitetsmuseet i Bergen skal kartlegge og DNA-strekkode hornmidd i varmekjære løvskoger og etablere grunnleggende kunnskap om habitattilknytning og geografisk utbredelse. Dette vil danne et godt utgangspunkt for en eventuell første rødlistevurdering av hornmidd i Norge.  Prosjektet vil også gi ny kunnskap om andre grupper av midd og om fåfotinger, dvergfotinger, mosskorpioner og teger. Generell biologisk informasjon med detaljerte SEM-fotografier og en brukervennlig bestemmelsesnøkkel for familier av hornmidd vil bli publisert i ‘Arter på nett’. Prosjektet skal etablere en nasjonal referansesamling av hornmidd og gjennom et eget studieprogram bidra til å bygge opp ny kompetanse på midd i Norge.

Innsamlingsmetoder

Det ble tatt prøver på 10 x 10 x 5 cm av mose, jordsmonn, trær og død ved. Midd ble ekstrahert fra prøvene etterpå. Håndplukking, slaghåv og sålding.