Blomsterfluer (Syrphidae) og andre tovinger pollinerer grønnvier (Salix phylicifolia).

I Nord-Norge er det forventet store endringer i vegetasjon og artsmangfold på grunn av global oppvarming. Artssammensetningen av insekter er forskjellig i de tre viktigste vegetasjonstypene i nord: fjellbjørkeskog, vierdominert buskvegetasjon og åpen tundra. For å forutsi effektene av klimaendringer på insekter skal NIBIO kartlegge mangfoldet i flere artsrike grupper insekter i disse habitatene.

Larvene til mange insektarter lever på og livnærer seg av kun én eller få plantearter. Dette gjelder larvene til mange sommerfugler og møll (Lepidoptera), biller (Coleoptera), planteveps (Hymenoptera: Symphyta) og tovinger (Diptera), f.eks. fluer og mygg. Disse artsgruppene blir fokuset i ForTunE. Langs gradienten fra fjellbjørkeskog via vierkratt til åpen tundra i Finnmark og Troms skal larver, galler og minerte blader samles inn for artsbestemmelse ved hjelp DNA-strekkoding, og vertsplanten registreres. I tillegg skal artssammensetningen av veps og fluer som er parasitter på larvene undersøkes. De parasittiske insektene bidrar til å regulere utbrudd av målerlarver i fjellbjørkeskogen, og kan derfor være interessante å undersøke nærmere. Insekter som pollinerer molte og vierarter kommer også til å bli samlet inn i forbindelse med prosjektet.

Målet med prosjektet er å sammenligne artsmangfoldet av insekter i forskjellige vegetasjonstyper, og hvilke habitater og planter som er foretrukket av forskjellige insektarter. Av resultatene fra DNA-strekkoding skal det opprettes et strekkode-bibliotek av planteetende insektlarver og parasittiske veps og fluer. Resultatene av studiet kan senere brukes i miljøovervåking og til å forutsi effekter av endring i habitat som følge av global oppvarming.