Middarten Limnozetes rugosus som voksen (t.v.) og ung (t.h.) er allerede funnet i myr.

Midd er de mest tallrike og artsrike leddyrene i myr. De er representert av underorden Oribatida, som er nedbrytere, orden Mesostigmata, som er rovdyr, og orden Trombidiformes. Midd i myr er lite kjent, og man regner med å kunne finne over 30 nye arter for Norge og noen nye for vitenskapen.

Prosjektet skal spesielt fokusere på atlantiske høymyrer, ettersom dette er en naturtype som har mesteparten av sin utbredelse i Norge. Man regner med at noen middarter kan være spesialisert til å leve sammen med bare en eller noen få mosearter, og at derfor kan være et stort mangfold av middarter i ei myr som helhet.

For å få tak i de små edderkoppdyra skal prosjektdeltakerne ta med seg torvmose-prøver fra til sammen seks atlantiske høymyrer i Vestland, Trøndelag og Nordland. Fra hver myr skal de ta med seg prøver av fem arter torvmose Sphagnum, for så å se hvilke midd som finnes i hver av prøvene. Middene skal artsbestemmes morfologisk og DNA-strekkodes. Det finnes DNA-strekkoder av få norske midd, og dette prosjektet vil forbedre DNA-strekkodebiblioteket BOLD for de aktuelle artsgruppene.

Det skal være fokus på å spre kunnskap om midd, både gjennom å inkludere master- og doktorgradsstudenter, og gjennom å gjøre bilder og bestemmelsesverktøy tilgjengelig for allmennheten.