Fjellslørsopp Cortinarius alpinus er kanskje Svalbards vanligste slørsopp, og den er også vanlig i fjellstrøk på fastlandet. Den danner oftest mykorrhiza med vier, på Svalbard med polarvier Salix polaris. Bildet er fra Lonyearbyen, ikke langt fra den gamle kirkegården. Hjortfjellet i bakgrunnen.

Slørsoppene er en av våre mest artsrike slekter av storsopper. Alle artene danner ektomykorrhiza (sopprot) som er en symbiose mellom sopp og planters røtter. De er derfor viktige for vegetasjon i lavlandet så vel som til fjells og i Arktis.

Det er registrert rundt 335 arter av slørsoppene (Cortinarius) i Norge, inkludert Svalbard. Over 100 av disse artene er på norsk rødliste for arter, hvor de fleste er lavlandsarter. Kunnskapen om disse lavlandsartene økte med det tidligere kartleggingsprosjektet på slørsopper gjennom Artsprosjektet. Kunnskapen om de arktiske og høyalpine artene er imidlertid mer fragmentert, mest på grunn av vanskeligheter med artsidentifisering av tidligere samlet materiale.

Formålet med prosjektet er å undersøke forekomst, økologi og utbredelse av slørsoppartene på Svalbard. Det vil basere seg på gjennomgang av herbariemateriale ved norske vitenskapelige museer samt innsamlinger i felt. Alt tilgjengelig materiale fra norske vitenskapelige museer vil bli sekvensert for den primære markøren ITS nr DNA ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Materiale samlet i felt vil bli sekvensert i samarbeid med NorBOL. Nytt materiale fra feltarbeidet vil bli belagt i herbariet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Alt materialet vil også bli undersøkt for makro- og mikroskopiske karakterer. ITS-sekvensene vil bli publisert i offentlig tilgjengelige databaser, UNITE, NCBI. Samarbeid vil skje med forskere ved Institutt for biovitenskap og Naturhistorisk museum, begge ved Universitetet i Oslo, Universitetsstudiene på Svalbard, og Norsk institutt for naturforskning. Resultatene vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter, som inkluderer bestemmelsesnøkler, samt mer populære publikasjoner.