Prosjektet bygger på tidligere kartlegging og DNA-strekkoding av skorpelav i Artsprosjektet (fase I-II). Skorpelav er en større gruppe på ca 500 arter som vokser på berg og stein og som utgjør omlag en fjerdedel av lavfloraen i Norge. Ved hjelp av molekylære analyser er ubeskrevne arter og arter som er vanskelige å skille fra hverandre utseendemessig blitt forsøkt plassert i det taksonomiske hierarkiet. 

Lav reproduserer seg på to måter, ved kjønnet formering med sporer dannet i fruktlegemer (f.eks. i apothecier) og vegetativt, med spesielle spredningsenheter og ved fragmentering. Fruktlegemene har mange viktige karakterer hos lav. Når fruktlegemer mangler kan det være vanskelig, og ofte umulig, å finne rett slekt uten bruk av molekylære metoder. Egenskaper ved spredningsenheter som isidier, soredier og soral (strukturer der sorediene produseres) utgjør viktige karakterer når sterile lav skal artsbestemmes. Sterile, steinboende skorpelav er i Norge dårlig kjent, langt mindre kjent enn sterile skorpelav på bark. I prosjektet har vi samlet inn og studert steinboende arter både morfologisk og molekylært. Et av målene for prosjektet var å finne minst 10 arter nye for vitenskapen. Så langt har prosjektet 18 kandidater for slike arter i tillegg til fem nye arter for Norge: Lecidella varangrica, Miriquidica scoriae, Calogaya alaskensisCaloplaca squamuloisidiataCliostomum subtenerum og Porpidia nadvornikiana.

Prosjektet har samlet inn anslagsvis 1000 eksemplarer. Disse er belagt ved universitetsmuseene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Vev fra over 500 eksemplarer er tatt for sekvensering for DNA-strekkoding-markøren, og sekvensene vil inngå i den globale databasen for DNA-identifisering av jordas arter (BOLD).

 

Innsamlingsmetoder

Materialet er samlet håndplukket, vanligvis ved hjelp av hammer og meisel.

Publikasjoner

Palice Z & Tønsberg T (2016). Porpidia nadvornikiana new to Norway. Graphis scripta 28(1-2): 36-39.

Westberg M, Timdal E, Asplund J, Bendiksby M, Haugan R, Jonsson F, Larsson P, Odelvik G, Wedin M og Millanes AM (2015). New records of lichenized and lichenicolous fungi in Scandinavia MycoKeys 11:33–61.