Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2022

Det kom i år inn 25 søknader om tilskudd for totalt kr 80,185 millioner. I styremøtet 16. februar fordelte styret kr 22 millioner for perioden 2022-2025. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Se oversikt over alle innkomne søknader nederst på siden.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Kvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans var avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering. 

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2023, 2024 og 2025. Alle søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelet og prosjektgruppens vurdering av søknaden. Søkere som ikke er nevnt i listen under vil få avslag.

Disse syv prosjektene får innvilget støtte:

Artsgruppe Institusjon Prosjekttittel
Bløtdyr Universitetsmuseet i Bergen, UiB Diversity of Heterobranchia gastropods in Norway with a focus on poorly known groups and habitats
Sopp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hidden fungi of semi-natural grasslands in Norway: combining fruit body studies and eDNA
Flerbørstemark Naturhistorisk museum, UiO Cirratulid polychaetes in Norwegian waters: A museum based approach to species diversity and distribution
Marin sopp Norges arktiske universitet, UiT Norwegian Marine Fungi - diversity, taxonomy and DNA-barcoding
Vannmidd, fjærmygg NTNU Vitenskapsmuseet Water mites and non-biting midges in calcareous water bodies
Marine invertebrater Universitetsmuseet i Bergen, UiB Metazoan parasites of non-crustacean zooplankton (ParaZoo)
Lav Naturhistorisk museum, UiO Lichens on heavy metal rock and soil in Norway

 

Søknader om tilskudd til taksonmisk kartlegging av dårlig kjente arter 2022

Innen søknadsfristen 10. november kom det inn 25 søknader om tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter.

Her er en oversikt over innkomne søknader:

Prosjektnavn Institusjon Artsgruppe

Tiny plankton monsters: Monstrilloid copepods of Norway

Universitetet i Bergen Krepsdyr
ELAM – Egg-Larval-Adult-Matching using DNA barcoding Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Fisk, leddormer

Aspects of the Orthotrichaceae (Bryophyta) in Norway

Norsk institutt for bioøkonomi Moser

Diversity of Heterobranchia gastropods in Norway with a focus on poorly known groups and habitats

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Bløtdyr

Norwegian Marine Fungi - diversity, taxonomy and DNA-barcoding

Norges arktiske universitet, UiT Sopp

Marine Bivalves in Norway

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Muslinger

Water mites and non-biting midges in calcareous water bodies

NTNU Vitenskapsmuseet Vannmidd, fjærmygg

FUNgiPond: Freshwater Fungi in Pond Related Ecosystems

Norsk institutt for naturforskning Sopp

SENOBA: The hidden secrets of Norwegian Ranunculus section Batrachium (Ranunculaceae)

Norsk institutt for vannforskning Karplanter

Diptera and Hymenoptera in coastal boreal rainforests in central Norway

Nord Universitet Tovinger, vepser

ARCHYN: Arctic Hydroids of Norway

Havforskningsinstituttet Hydroider

Cirratulid polychaetes in Norwegian waters: A museum based approach to species diversity and distribution

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Flerbørstemark

Lichens on heavy metal rock and soil in Norway

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Lav

Biodiversity in strong tidal currents in Norway with special focus on Porifera and Cnidaria

NTNU Vitenskapsmuseet Svamper, nesledyr

Kinorhyncha of Northern Norway

Norges arktiske universitet, UiT Kinorhyncher

Hidden fungi of semi-natural grasslands in Norway: combining fruit body studies and eDNA

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Sopp

Marine non-crustacean holopelagic zooplankton (HOPPLA)

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Marine invertebrater
Bird lice in Norway II Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fjærlus

Establishing a DNA barcode library for arthropod monitoring in Svalbard

Norsk Polarinstitutt Leddyr

FANTASTIC — Faunistics meets metabarcoding: high throughput inventory of Norwegian terrestrial arthropods

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Leddyr
Parasitic wasps of the family Pteromalidae in northern Norway BioFokus Vepser
Inventory of Free-living Nematodes in Limnic Systems. Free-NILS Norsk institutt for bioøkonomi Rundormer

Metazoan parasites of non-crustacean zooplankton (ParaZoo)

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Marine invertebrater

SCALE: Survey of Coccids - Alien, Local and Endangered

Norsk institutt for naturforskning Skjoldlus

Microfilamentous marine green algae in Norway: Richness hides in the simple things

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Grønnalger