Blodvrangmose Bryum wrightii. Det som synes best er sporofytten (sporehus og sporehusstilk).

Bladmoser (Bryophyta) og levermoser (Marchantiophyta) er blant de mest artsrike gruppene blant landplantene. Kunnskapen om artsmangfoldet av moser er ikke tilfredsstillende, og spesielt dårlig i fjellområder. Dette prosjektet hadde som hovedmål å oppdage nye mosearter i fjellet.

Den store variasjonen i fjellnaturen, fra tørt til fuktig og fra sure til basiske bergarter gir levesteder for et stort antall mosearter, hvor mange fremdeles er ukjent. Spesielt fjellområder med baserike bergarter ser ut til å være artsrike. Prosjektet vil ha et særlig fokus på habitatene kalde kilder og snøleier som er sensitive for klimaendringer. I løpet prosjektet ble seks fjellområder fra Finnmark i nord til Rogaland i sør undersøkt.

I tillegg til å oppdage nye mosearter for Norge og vitenskapen, har så mange mosearter som mulig blitt DNA-strekkodet. Dette gir et viktig bidrag til den pågående DNA-strekkodingen av norske mosearter. Prosjektet har også bidratt til forbedrede artslister for de mosedominerte naturtypene snøleier og kalde kilder, som kan brukes for forvaltningen og i naturkartleggingssystemet NiN. I tillegg har prosjektet inkludert studenter og andre moseentusiaster fra Moseklubben, for å spre kunnskap om mose blant flere personer.

Resulater

Ved å gjennomføre kartlegging på Filefjell, Trollheimen, Ryfylkeheiane, Hardangervidda, Øverbygd og Alta har prosjektet oppdaget åtte nye arter for vitenskapen, samt fire arter som er nye for Norge. Kartleggingen har vært fokusert rundt snøleier (T7), samt våtsnøleier og snøleiekilder (V6). Der har prosjektet gjort over 500 registreringer av rødlistede arter. Over 1800 eksemplarer av moser ble samlet inn og lagt til i herbariet ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. I forbindelse med prosjektet har det allerede blitt skrevet flere vitenskapelige artikler og en masteroppgave (se under).

Publikasjoner

Hassel K, Falahati-Anbaran M, and Høitomt T (2022). Encalypta driva (sp. nov.) and its relationship to E. vulgaris in Scandinavia. Lindbergia 45: doi.org/10.25227/linbg.01115

Söderström L, Hassel K, Prestø T (2022). Lophozia lantratovae Bakalin new to northern Europe. Lindbergia 45: doi.org/10.25227/linbg.01167

Krogfjord S (2021). Spring-influenced snowbeds: a study on vegetation-environment relationships in a mid-alpine ecosystem on calcareous bedrock at Lake Kamtjønnin, Trollheimen, Norway. MSc-thesis. Nord University.