Artsmangfoldet av insekter og andre virvelløse dyr i trekroner er lite utforsket i Norge. Norsk institutt for bioøkonomi har tidligere kartlagt faunaen som lever i tilknytning til furu- og eikekroner ved hjelp av en metode som tåkelegger trekronene med et insektmiddel. Samme metode skal nå brukes til å kartlegge og DNA-strekkode faunaen av små og sjeldne virvelløse dyr i askekroner. 

Ask har en annen fysisk struktur enn for eksempel eik. Den er mer oppreist og har en glattere bark med kortere og rettere trefibre. Ask har i dag en begrenset utbredelse i Norge og finnes langs kysten av Østfold og videre opp til Sogn og Fjordane, med noen spredte forekomster nord til Nord-Trøndelag. Den er i tilbakegang på grunn av askeskuddsyke forårsaket av soppen askeskuddbeger og er vurdert som truet (VU) på Rødlista 2015. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om insektfaunaen som lever i tilknytning til et habitat som kan være i tilbakegang. 

Gjennom å gasse askekroner har prosjektdeltakerne funnet et stort antall insekter i askekroner i Stryn og Horten. Insekter fra mange grupper, som biller, nebbmunner, veps, tovinger og rettvinger. I tillegg ble det funnet andre leddyr, som spretthaler, edderkopper og midd. Det ble funnet nye arter for Norge blant annet i gruppene nebbteger Anthocoridae, rotfluer Psilidae og sviknott Ceratopogonidae. Prosjektet styrket konklusjoner fra tidligere studier, om at det er få arter som er spesialister på ask. Ingen insektarter spesialisert på ask ble funnet. Prosjektet besøkte en barneskole, hvor elevene fikk være med på å samle inn og studere insekter.

Innsamlingsmetoder

Gassing av trekroner med PySekt - 1% og bensin-drevet gasser. Insektene faller ned i store nett på bakken under trærne. Teknikken kalles canopy fogging.