Slekten rødsporesopper Entoloma er en av de største slektene av storsopper i Norge. Rødsporesoppene opptrer særlig i ugjødslete beitemarker, kalkrik åpenmark og kalkskog. Mange arter er habitat-spesialister som er knyttet til naturtyper hvor det lever særlig mange truete arter.

Slekten rødspore utgjøres av små til middelstore, ofte fargeglade skivesopper som er kjennetegnet ved at skivene etterhvert får en rosa farge fra de modne sporene. Slekten er med sine ca. 200 kjente, norske arter en av de største slektene av storsopper i Norge, og med hele 78 rødlistearter er dette den nest største slekten av sopp på rødlista. Vi har rimelig god kunnskap om hvor mange av rødporesoppene, som ofte opptrer sammen, lever. Kunnskapshullene er imidlertid store når det gjelder taksonomi og artsavgrensninger for vanskelige artskomplekser.

Prosjektet har derfor kartlagt rødsporesopper i kalkrike habitater, ved undersøkelse av morfologiske karakterer og DNA-strekkoding. Feltarbeidet vært fokusert på åpen, (semi-)naturlig kalkmark, kalkskog, samt rikmyr, og konsentrert til rikområder i Nordland, Nord-Trøndelag, samt omkring Oslofjorden. Imidlertid har vi pga bidrag fra andre felt-prosjekter, hatt mulighet til å besøke et bredt spekter av kommuner også i andre deler av Norge. Det er i feltarbeidet registrert ca 700 funn, hvorav ca halvparten i kalkskog, på voksesteder som har vært lite undersøkt for rødsporearter tidligere.

Prosjektet har fått et sterkt fokus på DNA sekvensering av rødsporearter. Taksonomi (artsavgrensning) og navnsetting er pr. dato uklar i mange kritiske grupper. Det har derfor vært helt nødvendig med genetiske studier for å få avklart disse gruppene og finne ut hvilke arter vi har i Norge. Mange arter ser ut til å være meget vanskelig/umulig å bestemme bare på grunnlag av tradisjonelle karakterer som utseende og mikroskopi. Med bakgrunn i DNA-sekvenseringen er det foretatt en omfattende revisjon av deler av slekten. Mange artsbestemmelser fra tidligere må forkastes, og det sekvenserte materiale dokumenterer per i dag 87 nye arter for Norge, hvorav 30 har relativt sikre navn, og 8 er publiserte eller publiseringsklare nye arter for vitenskapen.

Innsamlingsmetoder

Håndplukking fra de mest aktuelle naturtypene.

Publikasjoner

Noordeloos ME, Dima B, Weholt Ø, Eidissen SE, Lorås J & Brandrud TE (2017). Entoloma chamaemori (Entolomataceae, Basidiomycota) — a new boreal species, with isolated phylogenetic position. Phytotaxa 298: 289–295.

Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Eidissen SE, Lorås J, Dima B & Noordeloos ME (2018). Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway. Agarica 38: 21–46.