Vingespenn

29-31 mm.

Totalutbredelse

Fennoskandia, Baltikum og Polen, mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Kjent fra to lokaliteter i det sørlige Hedmark, Sør-Odal og Grue. Ytterst sjelden.

Unge stadier

Larven lever på lavarten gubbeskjegg som særlig vokser på gran.

Flyvetid

Primo juli.

Økologi

I gammel lavereliggende barskog på grov morene. På grunn av skogbruket forsvinner egnede habitater, og arten er sterkt truet.