Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Lysing Merluccius merluccius gyter i Nordsjøen og det er også påvist gyting i norske fjorder (Lopes 1979; Kvenseth et al. 1996; Groison et al. 2011), men det er usikkert om den reproduserende fjordpopulasjonen kan opprettholde bestanden selv og til hvilken grad den norske populasjonen er avhengig av vandrende individer fra Nordsjøen. Lysing i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat er forvaltet som del av den ”nordlige” lysingbestanden, som dekker områdene nord for Biscayabukten, vest for Irland og hele Nordsjøen (sør for 62°N).

Lysing langs Norskekysten nord for 62°N er ikke del av dette forvaltningsområdet. Gytebestanden er historisk høy (nærmere 300 000 tonn), men har minsket siden 2016. Fiskedødeligheten er under FMSY, mens rekrutteringen har vært varierende, med 2008 som siste år med overmiddels høy rekruttering.

Lysing blir vurdert som livskraftig (LC).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • > 90 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • < 5 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 5 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Cohen DM, Inada T, Iwamoto T, Scialabba N. (1990). Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Species Catalogue 10: 442.
 • Groison A-L, Kjesbu OS, Suquet M (2011). Sexual dimorphism of drumming muscles in European hake (Merluccius merluccius). Environmental Biology of Fishes 91: 7-13.
 • Kvenseth PG, Skiftesvik AB, Slinde E (1996). Hake next to be farmed. Proceedings of the 1996 CalCOFI Symposium, Monterrey, CA.
 • Lopes PC (1979). Eggs and larvae of Maurolicus muelleri (Gonostomatidae) and other fish eggs and larvae from two fjords in western Norway. Sarsia 64: 199-210.
 • ICES. 2019. Hake (Merluccius merluccius) in subareas 4, 6, and 7, and divisions 3.a, 8.a–b, and 8.d, Northern stock (Greater North Sea, Celtic Seas, and the northern Bay of Biscay). In Report of the ICES Advisory Committee, 2019. ICES Advice 2019, hke.27.3a46‐8abd https://doi.org/10.17895/ices.advice.4759
 • Staby A, Skjæraasen JE, Geffen AJ, Howell D. (2018). Spatial and temporal dynamics of European hake (Merluccius merluccius) in the North Sea. ICES Journal of Marine Science 75: 2033-2044. doi:10.1093/icesjms/fsy103

Sitering

Hesthagen T, Wienerroither R, Bjelland O, Byrkjedal I, Fiske P, Lynghammar A, Nedreaas K og Straube N (24.11.2021). Fisker: Vurdering av lysing Merluccius merluccius for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/2589