RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Merluccius merluccius  (Linnaeus, 1758)

lysing

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Lysing gyter i Nordsjøen og det er også påvist gyting i norske fjorder (Lopes 1979; Kvenseth et al. 1996; Groison et al. 2011), men det er usikkert om den reproduserende fjordpopulasjonen kan opprettholde bestanden selv, og til hvilken grad den norske populasjonen er avhengig av vandrende individer fra Nordsjøen.

Ingen tidsserier eller annen informasjon indikerer at denne arten er nær truet eller truet. Kunnskapsgrunnlaget om forekomst og reproduksjon anses som god nok til at arten blir vurdert som LC.

Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 2
  • Cohen DM, Inada T, Iwamoto T, Scialabba N. 1990. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Species Catalogue 10: 442
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Groison A-L, Kjesbu OS, Suquet M 2011. Sexual dimorphism of drumming muscles in European hake (Merluccius merluccius) Environmental Biology of Fishes 91: 7-13
  • Kvenseth PG, Skiftesvik AB, Slinde E 1996. Hake next to be farmed. Proceedings of the 1996 CalCOFI Symposium, Monterrey, CA.
  • Lopes PC 1979. Eggs and larvae of Maurolicus muelleri (Gonostomatidae) and other fish eggs and larvae from two fjords in western Norway Sarsia 64: 199-210
  • ICES 2014. Report of the Benchmark Workshop on Southern Megrim and Hake (WKSOUTH), 3-7 February 2014, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2014/ACOM:40
  • Staby A. 2014. Lysing. Side 171. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • ICES 2014. Advice for 2015. Hake in Division IIIa, Subareas IV, VI, and VII, and Divisions VIIIa,b,d (Northern stock) Book 9, chapter 9.3.10 11 pp.
 • Personer

  • Staby, Arved: Havforskningsinstituttet
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter