Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

33 045 treff

  • Norge

33045 treff

filter_list Filter

Antall vurderinger per kategori

112
RE regionalt utdødd
299
CR kritisk truet
977
EN sterkt truet
1528
VU sårbar
1391
NT nær truet
741
DD datamangel
18689
LC livskraftig
3265
NA ikke egnet
6043
NE ikke vurdert

En vurdering har kun én kategori. Totalantallet tilsvarer derfor antall vurderinger i utvalget, nemlig 33 045.

Antall vurderinger per kriterium

509
A
2577
B
955
C
712
D

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per utslagsgivende kriterium for kategori (A-D).

Antall vurderinger per habitattype

Arktisk
68
Fjell
691
Berg og ur
1056
Skog
4369
Ferskvann
991
Fjæresone
338
Flomsone
443
Snø og is
13
Kyst
1081
Saltvann
3347
Semi-naturlig mark
2308
Sterkt endret mark
995
Våtmark
1428

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per habitat. Flere habitattyper per vurdering er mulig.

Antall vurderinger per region

Østfold
1342
Oslo og Akershus
1603
Hedmark
1076
Oppland
1247
Buskerud
1401
Vestfold
1387
Telemark
1505
Aust-Agder
1024
Vest-Agder
833
Rogaland
769
Hordaland
772
Sogn og Fjordane
732
Møre og Romsdal
762
Trøndelag
1067
Nordland
767
Troms
658
Finnmark
684
Svalbard
0
Jan Mayen
25
Nordsjøen
15
Norskehavet
23
Barentshavet sør
20
Barentshavet nord og Polhavet
15
Grønlandshavet
5

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per region eller havområde. Basert på kjent eller antatt forekomst.

Antall vurderinger per påvirkningsfaktor

Klimatiske endringer
385
Menneskelig forstyrrelse
211
Påvirkning på habitat
3665
Påvirkning fra stedegne arter
426
Forurensing
530
Fremmede arter
224
Høsting
71
Naturkatastrofer
37
Påvirkning utenfor Norge
62
Tilfeldig mortalitet
65
Ukjent
100
Andre
11

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet som påvirkes negativt.

Viser side 1 av 1 322

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021