Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Grønlandsselen (Pagophilus groenlandicus) i norske områder finnes i to bestander med kasteområder i Vestisen nordvest for Jan Mayen og i Kvitsjøen, Russland. Tidligere foregikk ungekastingen i Vestisen i norsk område, men p.g.a. forandring i isens utbredelse foregår kastingen nå i grønlandsk farvann. En ukjent andel av denne bestanden oppholder seg i norske farvann i deler av året. En telling av bestanden i Vestisen i 2018 beregnet at det da ble født 54 181 (95% CI: 36 078 – 7 284) kvitunger der (ICES 2019).

Dette var signifikant lavere antall enn ved tidligere tellinger med en nedgang på 40% fra tellingen i 2012 (Øigård mfl. 2010, 2014).

Totalbestanden i 2018 ble da beregnet til å bestå av 426 800 (95% CI 313 000 – 540 600) grønlandsseler (ICES 2019).

Bestanden som kaster i Kvitsjøen er ikke blitt talt siden 2013, men basert på eksisterende tidsserier for ungeproduksjon, fekunditet og fangst, antar man den består av 1 497 000 (95% CI 1 293 000 – 1 701 000; ICES 2019) individer, som da representerer en stabil trend. Sel fra begge disse bestandene samles i nordre Barentshavregionen i store deler av året. Klimaendringene utgjør en trussel for grønlandsselene (Laidre mfl. 2008, 2015, Kovacs mfl. 2011, 2012).

Kasteområdene for Vestisbestanden har flyttet seg som følge av endringer i isforholdene (Rosing-Asvid 2008, Stenson mfl. 2020).

Ungene blir eksponert for mye dårligere isforhold og også andre byttedyr i perioden hvor de skal lære seg å finne mat selv. Også økt predasjon fra isbjørn skjer i disse kasteområdene (Peacock mfl. 2013) i en grad som kan ha fremtidige effekter på bestandsstørrelsen. Andre endringer, som endring i antall og utbredelse av byttedyr (og kanskje konkurranse med den store torskbestand i Barentshavet) har allerede vist seg å ha negative effekter på kondisjon og reproduksjonsrater til grønlandssel fra Kvitsjøen/Barentshavet (Øigård mfl. 2013, Bogstad mfl. 2015, Stenson mfl. 2020).

Dårlig reproduksjon i Kvitsjøen/Barentshavet kan skyldes økt ungedødelighet som følge av dårlige isforhold i kombinasjon med konkurranse om mat fra de store bestandene av Atlantisk torsk (Stenson mfl. 2020).

Selv om den endelige klassifiseringen er LC fordi populasjonsstørrelsen viser ikke nedgang, er det økende bekymring for at klimapåvirkningene bygger seg opp. Lav ungeproduksjon har resultert i et skifte til PBR-estimering (Potential Biological Removal) av høstkvoter (ICES 2019), men den nåværende jakten er bare en liten andel selv av den PBR-beregnede potensielle høsten. Til tross for bekymringene for fremtidige konsekvenser for klimaendringene, er begge populasjoner av grønlandselen i Barentsregionen for tiden store, og den Vestisen populasjonen er i det minste stabil i antall, så evalueringen er LC. Imidlertid bør denne arten overvåkes nøye, og undersøkelsesarbeid bør utføres for å oppdatere estimater for Kvitsjøen populasjonen.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Kjent
 • Norskehavet

  Kjent
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Ingen
 • Troms

  Ingen
 • Nordland

  Ingen
 • Trøndelag

  Ingen
 • Møre og Romsdal

  Ingen
 • Sogn og Fjordane

  Ingen
 • Hordaland

  Ingen
 • Rogaland

  Ingen
 • Vest-Agder

  Ingen
 • Aust-Agder

  Ingen
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Ingen
 • Buskerud

  Ingen
 • Oppland

  Ingen
 • Hedmark

  Ingen
 • Oslo og Akershus

  Ingen
 • Østfold

  Ingen
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • > 50 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • 5 - 25 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Bogstad, B., Gjøsæter, H., Haug, T., Lindstrøm, U., 2015. A review of the battle for food in the Barents Sea: cod vs marine mammals. Front. Ecol. Evol. 3,29. doi: 10.3389/fevo.2015.00029.
 • International Council for the Exploration of the Sea (ICES). 2019. ICES/NAFO/NAMMCO Working Group on Harp and Hooded Seals (WGHARP). ICES Scientific Reports 1:72.
 • Kovacs, K.M,, Moore, S., Overland, J.E. and Lydersen, C. 2011. Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals. Marine Biodiversity 41: 181-194.
 • Kovacs, K.M., Aguilar, A., Aurioles, D., Burkanov, V., Campagna, C., Gales, N., Gelatt, T., Goldsworthy, S.D., Goodman, S.J., Hofmeyr, G.J.G., Härkönen, T., Lowr,y L., Lydersen, C., Schipper, J. and Sipilä, T. 2012. Global threats to pinnipeds. Marine Mammal Science 28: 414-436.
 • Laidre, K.L., Stirling, I., Lowry, L.F., Wiig, Ø., Heide-Jørgensen, M.P. and Ferguson, S.H. 2008. Quantifying the sensitivity of Arctic marine mammals to climate‐induced habitat change. Ecological Applications 18: 97-125.
 • Rosing-Asvid, A. 2008. A new harp seal whelping ground near South Greenland. Marine Mammal Science 24: 730-736.
 • Øigård, T.A., Haug, T. and Nilssen, K.T. 2014. From pup production to quotas: Current status of harp seals in the Greenland Sea. ICES Journal of Marine Science 70: 537 – 545.
 • Øigård, T.A., Haug, T., Nilssen, K.T. and Salberg, A.B. 2010. Estimation of pup production of hooded and harp seals in the Greenland Sea in 2007: Reducing uncertainty using Generalized Additive Models. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science 42: 103-123.
 • Øigård, T.A., Lindstrøm, U., Haug, T., Nilssen, K.T. and Smout, S. 2013. Functional relationship between harp seal body condition and available prey in the Barents Sea. Marine Ecology Progress Series 484: 287-301.

Sitering

Eldegard K, Syvertsen PO, Bjørge A, Kovacs K, Støen O-G og van der Kooij J (24.11.2021). Pattedyr: Vurdering av grønlandssel Pagophilus groenlandicus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/18446