Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Stasjonær røye (Salvelinus alpinus) er etter aure den nestvanligste fiskearten i norske innsjøer, og finnes i alle norske fylker. I Sør-Norge fantes det opprinnelig bare spredte forekomster av røye, mens den i Nord-Norge er en svært vanlig art. I Sør-Norge har det imidlertid vært omfattende utsettinger av røye i løpet av de siste 100-150 årene (Huitfeldt-Kaas 1918, Hesthagen & Sandlund 1995).

På landsbasis finnes det røye i ca.10 000 innsjøer med et areal > 0,04 km2, og nesten 50% av disse bestandene har blitt innførte av mennesker (Tammi m.fl. 2003).

Hos røye har det vært en del bestandsnedgang i løpet av de siste ti-årene, men arten vurderes likevel som livskraftig. Bl.a. ble ca. 500 bestander utryddet eller skadet pga. forsuring (Hesthagen mfl. 1999).

Det antas at de fleste av de skadde bestander nå har gjenhentet seg etter hvert som mengden sur nedbør har avtatt. Noen steder har nedtapping av reguleringsmagasiner forårsaket rekrutteringstap hos røye. Dette har likevel i mindre grad hatt effekter på bestandsnivå. Også i seinere år har det vært rapportert om reduserte bestandsstørrelse hos flere røyebestander. Røye er en kaldstenoterm art, og klimaendringer med økt temperatur kan ha forårsaket negative effekter, både direkte og indirkete pga av økt konkurranse fra aure (Helland mfl. 2011).

Våre røyebestander er antatt å utgjøre 25-50% av de som finnes i Europa. Sverige har omtrent like mange røyebestander som Norge, dvs. ca. 10 000 stykk. I andre europeiske land er tallet på røyebestander beskjedent, og består i hovedsak av stasjonære bestander på De britiske øyer og Island (Pethon 2005).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Antatt
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Kjent
 • Troms

  Kjent
 • Nordland

  Kjent
 • Trøndelag

  Kjent
 • Møre og Romsdal

  Kjent
 • Sogn og Fjordane

  Kjent
 • Hordaland

  Kjent
 • Rogaland

  Kjent
 • Vest-Agder

  Kjent
 • Aust-Agder

  Kjent
 • Telemark

  Kjent
 • Vestfold

  Kjent
 • Buskerud

  Kjent
 • Oppland

  Kjent
 • Hedmark

  Kjent
 • Oslo og Akershus

  Kjent
 • Østfold

  Kjent
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • > 90 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 1 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Helland, I.P., Finstad, A., Forseth, T., Hesthagen, T. & Ugedal, O. (2011). Ice-cover effects on competitive interactions between two fish species. J. Animal Eco. 80: 539-547.
 • Hesthagen, T. & sandlund, O.T. (1995). Current status and distribution of Arctic charr Salveninus alpinus (L.) in Norway: the effects of acidification and introductiosn. Nordic J. Freshw. Res. 71: 275-295.
 • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. (2004). Fish distribution in a mountain area in south-eastern Norway: human introductions overrule natural immigration. Hydrobiologia 521:: 49-59.
 • Hesthagen, T., Sevaldrud, I.H. & Berger, H.M. (1999). Assessment of damange to fish populations in Norwegian lakes due to acidification. Ambio. 28: 112-117.
 • Huitfeldt-Kaas, H. (1918). Ferskvannsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen . Centraltrykkeriet- Kristiania. 106 s.
 • Pethon, P. (2005). Aschehougs store fiskebok. Aschehoug & Co.
 • Rask, M.,Appelberg, M., Hesthagen, T., Tammi, J., Beier, U. & Lappalainen, A. (2000). Fish status survey of Nordic lakes - species composition, distribution, effects of environmetal changes. TemaNord Report 2000:508
 • Tammi, J., Appelberg, M., Hesthagen, T., Beier, U., Lappalainen, A. & Rask, M. (2003). Fish status survey in Nordic lakes: effects of acidification, eutrophication and stocking activities on present fish species composition. Ambio 32: 98-105.

Sitering

Hesthagen T, Wienerroither R, Bjelland O, Byrkjedal I, Fiske P, Lynghammar A, Nedreaas K og Straube N (24.11.2021). Fisker: Vurdering av røye Salvelinus alpinus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/10064