RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Salvelinus alpinus  (Linnaeus, 1758)

røye

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Stasjonær røye den nestvanligste fiskearten i norske innsjøer, etter aure. I Sør-Norge fantes det opprinnelig bare spredte forekomster av røye. Det har imidlertid vært omfattende utsettinger av røye i denne landsdelen i løpet av de siste 100-150 årene (Huitfeldt-Kaas 1918, Hesthagen & Sandlund 1995). I Nord-Norge er røya en svært vanlig art. Beregninger viser at det på landsbasis finnes røye i ca.10.000 innsjøer med et areal > 0,04 km2, og at nesten 50% av disse bestandene har blitt innførte av mennesker (Tammi m.fl. 2003). I Sør-Norge har en del røyebestander blitt utryddet eller skadet pga forsuring, totalt ca. 500 (Hesthagen m.fl. 1999). Noen steder forårsaker nedtapping av reguleringsmagasiner rekrutteringstap hos røye. Dette har likevel i mindre grad hatt effekter på bestandsnivå. Røye vurderes som en kaldstenoterm art, og klimaendringer med økt temperatur kan resultere i negative effekter for arten, både direkte og indirkete pga av konkurranse fra aure (Helland m.fl. 2011). Røyebestanden i Norge er antatt å utgjøre mellom 25-50% av den europeiske bestanden. Sverige har omtrent like mange røyebestander som Norge, dvs. 10 000 stykk. Finland har derimot under 1000 røyebestander. Forekomsten av røye i andre europeiske land er beskjedent, med hovedvekt på stasjonære bestander på De britiske øyer og Island. (Pethon 2005).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Huitfeldt-Kaas, H. 1918. Ferskvannsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen . Centraltrykkeriet- Kristiania. 106 s.
  • Hesthagen, T. & sandlund, O.T. 1995. Current status and distribution of Arctic charr Salveninus alpinus (L.) in Norway: the effects of acidification and introductiosn. Nordic J. Freshw. Res. 71: 275-295.
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug & Co.
  • Tammi, J., Appelberg, M., Hesthagen, T., Beier, U., Lappalainen, A. & Rask, M. 2003. Fish status survey in Nordic lakes: effects of acidification, eutrophication and stocking activities on present fish species composition Ambio 32: 98-105
  • Rask, M.,Appelberg, M., Hesthagen, T., Tammi, J., Beier, U. & Lappalainen, A. 2000. Fish status survey of Nordic lakes - species composition, distribution, effects of environmetal changes TemaNord Report 2000:508
  • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2004. Fish distribution in a mountain area in south-eastern Norway: human introductions overrule natural immigration. Hydrobiologia 521:: 49-59.
  • Hesthagen, T., Sevaldrud, I.H. & Berger, H.M. 1999. Assessment of damange to fish populations in Norwegian lakes due to acidification. Ambio. 28: 112-117.
  • Helland, I.P., Finstad, A., Forseth, T., Hesthagen, T. & Ugedal, O. 2011. Ice-cover effects on competitive interactions between two fish species. J. Animal Eco. 80: 539-547.