Miljøvariabelen beskriver introduksjon eller bortfall av fisk og andre organismegrupper i limniske vannmasser pga. menneskelig aktivitet.

MB Biologisk menneskepåvirkning er delt inn i fem basisklasser med bakgrunn i introduksjon eller bortfall av fisk, andre dyregrupper eller planter (kun introduksjon). Introduksjon eller tap av arter kan føre til et stort spekter av endringer, avhengig av egenskapene til organismen(e). Effekten vil variere om arten som blir introdusert eller faller bort er en predator, en næringskonkurrent eller er et bytte for fisk, fugl eller pattedyr. Arten kan også være en reell eller potensiell bærer av parasitter. LKM-en MB Biologisk menneskepåvirkning er tenkt brukt på introduksjoner eller bortfall som fører til strukturelle endringer i økosystemet. Når introduksjon av en art fører til større endringer i næringskjeden og/eller at eksisterende arter blir utryddet, har det skjedd en strukturell endring av økosystemet.

Et eksempel på en strukturell endring er introduksjon av fisk i vannforekomster som i utgangspunktet er fisketomme. Introduksjonen av fisk endrer strømmen av energi og næringsstoffer i økosystemet. Fisk som spiser dyreplankton selekterer de største planktonartene og -individene, dvs. at de store planktonindividene spises først. Nedbeiting av store arter av krepsdyrplankton kan føre til redusert beiting på planktonalger, og dermed større algemengder i vannmassene. I mange tilfeller kan dette også føre til økt fosforinnhold i vannmassene og redusert lysgjennomtrengning (siktedyp). I tillegg til den direkte effekten av introduksjonen av en art, kan parasitter eller sykdomsfremkallende organismer som den introduserte arten er bærer av, ha strukturerende effekter på økosystemet. Eksempler på dette er lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som kan utrydde bestander av laks, og eggsporesoppen Aphanomyces astaci, som fremkaller krepsepest og utrydder edelkreps.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Kunnskap om hvordan introduksjon av andre arter enn fisk påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull.