Miljøvariabelen beskriver vannets strømningsmønster og hvor avgrenset eller åpent økosystemene i limniske og marine vannmasser er.

HY Hydrodynamisk regime er en LKM som er delt inn i fem basisklasser, hvorav tre er relevant for ferskvann og to for marint. Vannmassene i innsjøene (lentiske økosystemer) befinner seg i relativt lukkede systemer og er delt inn i to basisklasser. Dype innsjøer med lagdelte vannmasser (HY·a) får i sommerhalvåret etablert en temperatursjiktning med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under. Dette sprangsjiktet fører til at kun det tempererte, øvre vannlaget sirkulerer sommerstid. Både om våren og høsten blir vannmassene i det øvre laget nedkjølt, og vinden bidrar til at vannet sirkulerer fra overflaten og ned til bunnen. Innsjøer som ikke er lagdelte (HY·b) er ofte grunnere og/eller vindutsatt. I disse innsjøene etablerer det seg ikke en temperatursjiktning med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under. Vannmassene vil derfor kunne sirkulere store deler av sommeren. Kun i korte perioder med varmt og stille vær sommerstid, vil det bli en svak temperatursjiktning. Dette er imidlertid ikke nok til å hindre fullsirkulasjon ved vindvær.

Elver har et relativt åpent økosystem som er preget av gjennomstrømmende vann (HY·c).

De marine vannmassene er delt i to klasser; vannmasser preget av bølgevirkning (HY·d) i de strandnære og grunne områdene og vannmasser preget av tidevannsstrømmer utenfor strandområdene (HY·e).

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Kunnskap om hvordan sirkulasjonsforholdene påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull.