Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av grus og stein i karplante- og mosebeltet i noe kalkfattige innsjøer. Den finnes i innsjøer med kalkfattig berggrunn i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

Noe kalkfattig (2,8 mg Ca/l) plantebelte med grus og stein (D50 = 60 mm) i Espedalsvatnet i Gausdal kommune.

Økologisk karakteristikk

Denne kartleggingsenheten omfatter beltet fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser. Den tørrlegges sjelden fordi den ligger under normal lavvannstand og inneholder ofte vannplanter. Noe kalkfattig berggrunn med sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve, dybde, forekomst av vannplanter og vurdering av substratets kornstørrelse.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i innsjøer uavhengig av størrelse, i nedbørfelt der berggrunn og sedimenter er kalkfattige.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og DK Dominerende kornstørrelse.