Kartleggingsenheten omfatter eksponert strandkanter med fastbunn i moderat kalkrik innsjø. Finnes på eksponerte strender i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) og i eksponerte innsjøer i alle størrelser over tregrensa.

Moderat kalkrik (5,4 mg Ca/l) eksponert fast strandkant i Tyrifjorden i Lier kommune. 

Økologisk karakteristikk

Omfatter sonen med fast bunn i strandkanter som kan tørrlegges i perioder og som er helt uten vegetasjon. Bunnen kan bestå av fast fjell eller blokker som vind eller strømninger ikke greier å flytte på. Kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfelt med fyllitt, leirskifer, grønnstein eller grønnskifer kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Bølgeeksponeringen gjør at finsediment oftest mangler. Sterk bølgepåvirkning gjør at verken karplanter eller begroingsalger greier seg.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) i hele landet med kalkrik berggrunn i nedbørfeltet, over tregrensa også i mellomstore innsjøer.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og VF Vannforstyrrelsesintensitet.