Høyvokst, tett vegetasjon med helofytter (sumpplanter: urter og graminider tilpasset liv i vann med luftekanaler i rot, stengel og blad). Ofte renbestand med én art eller blandingsbestand med få arter.

Økologisk karakteristikk

Forekommer i og langs kanten av havstrand på grunt vann i kiler, viker og på andre beskyttede steder. Typisk knyttet til brakkvann, gjerne på steder med tilsig av ferskvann fra landsiden, ved elvemunninger og deltaer. Vannhastigheten varierer fra stillestående vann til sakteflytende elver. Opptrer på fine sedimenter, som dels oppstår ved at den tette vegetasjonen fungerer som "sedimentfelle". Skilles fra helofyttsumper i ferskvann ved forekomst av halofytter (salttolerante arter). Oftest humusfattig bunn, men kan også ha høyt organisk innhold særlig nordover. Har tidligere blitt beitet eller slått, men dette er sjeldent i dag

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I overgang mellom åpent vann og fastmarksvegetasjon på havstrand. Oftest relativt jevn struktur. Kan være vanskelig å skille mot annen åpen fastmarksvegetasjon eller våtmarksvegetasjon

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Langs kysten i hele landet.

Forvekslingstyper