Lyngplanter lever i en spesiell symbiose med sopp, hvor soppen utveksler og bryter ned næringsstoffer. Dette er nødvendig for å overleve i landskap som kystlynghei. Hver lyngart kan ha minimum 50 sopparter tilknyttet seg med ulike nisjer, og artsoverlapp av sopp mellom lyngplanter som vokser sammen er relativt lavt. Dette indikerer en klar nisje-tilknytning og koevolusjon mellom soppsamfunn og plantearter.

Kystlynghei er et gammelt kulturlandskap som er utbredt i kyststrøk fra Lofoten i nord til Portugal i sør. 30 % av kystlyngheia i verden finnes i Norge. I Norge er det gjort få studier på sopp i lynghei, og vestkysten av Norge er et understudert område med tanke på soppflora.

Hovedformålet til prosjektet er å identifisere og kartlegge soppfloraen tilknyttet fem utvalgte vertsplanter: Røsslyng (Calluna vulgaris L.), klokkelyng (Erica tetralix L.), blåbær (Vaccinium myrtillus L.), blokkebær (Vaccinium uliginosum L.) og tyttebær (Vaccinium vitis-idaea L.), i tillegg til dominerende mosearter i norsk kystlynghei. Prosjektet vil samle inn materiale fra tre norske fylker, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt benytte herbariumsmateriale som dekker hele utbredelsen av norsk kystlynghei. Dette vil danne et basisgrunnlag for en mer holistisk tilnærming for videre forskning og utviklingsprosjekter, samt forvaltningsrettede tiltak rettet mot denne naturtypen, som både er en rødlistet og utvalgt naturtype.

Resultater

Prosjektet «sopp i kystlynghei» har hatt som mål å øke kunnskapen om hvilke sopparter som finnes i Norsk kystlynghei. Prosjektet har sett nærmere på seks nøkkelarter i kystlyngheisystemet røsslyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica tetralix), purpurlyng (Erica cinerea), blåbær (Vaccinium myrtillus), blokkebær (Vaccinium uliginosum) og tyttebær (Vaccinium vitis-idea), og diversiteten av både nedbrytersopper og rot-assosierte sopper ble vurdert.

Åtte lokaliteter i Trøndelag og Vestland ble undersøkt, og på hver lokalitet ble alle vertsplanter studert i forhold til hvilke sopper som vokste på selve planten. Ett individ fra hver vertsplante ble gravd opp for å kultivere sopp fra planterøttene. I tillegg ble strømateriale fra alle vertsplantene samlet inn for å stimulere sporulering av sopper i fuktighetskamre. Totalt ble det funnet 100 arter, hvor 43 er nye for Norge og potensielt 3 nye for vitenskapen. Det ble observert regionale forskjeller i diversitet, og den rikeste lokaliteten var klart kystlyngheia på Lygra som i dag fungerer som et levende museum for tradisjonell lyngheidrift. I tillegg fant vi mange arter som er tidligere beskrevet, men som har svært begrensede antall forekomster og forekomstområder.

Publikasjoner

 

Blaalid R & Davey ML (2022). Habitat Protection Approaches Facilitate Conservation of Overlooked Fungal Diversity – A Case Study From the Norwegian Coastal Heathland System. Frontiers in Fungal Biology 3. https://doi.org/10.3389/ffunb.2022.886685