Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
m
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
m
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
m
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
m, v*, s-[UF∙c|d]
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v*
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v, s+[KA∙e|f], s-[UF∙c|d]
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
Se fler