Natursystem defineres av «alle organismer innen et mer eller mindre enhetlig, avgrensbart område, det totale miljøet de lever i og er tilpasset til, og de prosesser som regulerer relasjoner organismene imellom og mellom organismer og miljø (herunder menneskelig aktivitet)»

Natursystem-nivået er et primært naturmangfold-nivå i NiN versjon 2, som skal inneholde som den basale typeinndelingen av økosystemer. Som primært naturmangfold-nivå skal natursystem omfatte en fullstendig arealdekkende typeinndeling basert på eksplisitte prinsipper og kriterier (kriteriebasert prosedyre for å definere typer), utarbeidet med utgangspunkt i en gradientanalytisk forståelse av naturvariasjon. Denne typeinndelingen skal inneholde alle de tre hierarkiske nivåene hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. I tillegg er det utarbeidet et fleksibelt beskrivelsessystem.

Utfyllende karakteristikk

  • adresserer enten marka (landsystemer), bunnen (vannsystemer), de frie vannmassene eller permanent snø/is; det vil si at organismer og miljø knyttet til marka, bunnen, de frie vannmassene og permanent snø/is oppfattes som ulike natursystemer
  • adresserer naturvariasjon på økosystem-nivået på en relativt fin romlig skala der ’forklaringsgraden’ for variasjon i markas, bunnens eller vannmassenes plante- og dyreartssammensetning blir maksimert
  • adresserer romlige skalaer der plantesamfunn (f.eks. Kielland-Lund 1981), vegetasjonstyper (f.eks. Fremstad 1997), habitattyper (f.eks. Davies et al. 2004) og ’naturtyper’ etter DN-håndbok 13 (Anonym 2007) blir definert
  • primærprodusenter (om slike finnes) og organismer som lever på eller i marka, bunnen eller i de frie vannmassene skal tillegges spesiell vekt ved typeinndelingen
  • rettesnor for romlig skala: enheter for marka/bunnen skal muliggjøre kartlegging i målestokker fra 1: 500 til 1: 20 000