Bladmoser og levermoser kan dekke store deler av bunnvegetasjonen i boreale og alpine områder. I denne enorme skogen av små planter lever det et stort mangfold av sopparter, av alle slags former og størrelser, som kan ha roller som nedbrytere, patogener, parasitter eller symbionter. 

På verdensbasis er det registrert 300-350 sopparter assosiert med moser. Bare i tilknytning til et enkelt moseskudd kan det leve så mange som 90 forskjellige sopparter. Hver enkelte moseart ser ut til å ha en helt egen soppflora knyttet til seg. Denne soppfloraen bidrar blant annet til å bryte ned mosevegetasjonen og er et viktig element i næringsomsetningen i tempererte økosystemer.  

Mosesamfunn som habitat for sopper er lite kartlagt her i landet. Prosjektet hadde som mål å kartlegge diversiteten av sopper som lever i tilknytning til moser i fire naturtyper i Norge. Denne soppfloraen omfatter en rekke ulike taksa av sekksporesopper. Prosjektet har samlet inn materiale for videre analyser fra Oslo, Akershus, Buskerud, Aust-Agder, Ryfylke, Troms, Nordland, Finnmark, og Svalbard og Jan Mayen. Prosjektet har også lett etter sopp i moser fra herbariet ved Naturhistorisk museum i Oslo, tidligere samlet inn fra 17 av landets fylker. Prosjektet har mer enn doblet antallet moseassosiert sopp i Norge, med 32 nye arter for landet, og flere arter som er nye for vitenskapen. DNA-strekkoding har blitt gjennomført for 27 arter, til tross for at artene er veldig små og derfor vanskelige å jobbe med.

Innsamlingsmetoder

Random walk med innsamling av substratet. Spesifikk innsamling av de mest aktuelle moseartene.