Miljøvariabelen beskriver hvordan naturlig næringstilførsel fra viltlevende dyr påvirker artssammensetningen.

NG Naturlig gjødsling forekommer først og fremst i fuglefjell og områder med svært høy tetthet av fugl, men også i annen natur der artssammensetningen har preg av naturlig gjødsling fra dyr. Stasjonære reinsdyrstammer på Svalbard gir f.eks. en vedvarende gjødslingseffekt i T9 Mosetundra. Variabelen adresserer ikke menneskebetinget gjødsling og må derfor ikke forveksles med variabelen EU Eutrofieringstilstand.

I natur som ikke er påvirket av gjødsling har den lokale variasjonen i nitrogen og fosfor sammenheng med mineralnæringsinnhold i substratet. NG Naturlig gjødsling gir forhøyede konsentrasjoner av nitrogen og fosfor i jordsmonnet som ikke kan forklares ut fra kalk- eller mineralnæringsinnhold.

Basistrinn

Det er behov for kunnskap om variasjon i gradientlengde langs NG Naturlig gjødsling i ulike systemer, og behov for generaliserte artslistedatasett som viser arters fordeling langs denne gradienten.