KO Konnektivitet angir om en vannforekomst er isolert, eller om den er knyttet til et større vassdrag gjennom naturlige vandringsveger.

En rekke ferskvannsorganismer, slik som fisk, større bløtdyr, krepsdyr etc., mangler i enkelte vannforekomster. Ikke fordi de ikke er egnet, men fordi artene ikke har spredd seg dit. Det er i mange tilfeller fordi vannforekomsten ligger isolert uten tilknytning til et større vassdrag gjennom en utløpsbekk eller -elv. KO Konnektivitet er dermed en miljøvariabel som kan forklare forskjeller i artssammensetning mellom ellers like ferskvannslokaliteter. 

Basisklasse

Kunnskapsbehov

Det bør klargjøres og tallfestes hva som er forskjellene mellom ferskvannsforekomster som har ulik konnektivitet, men som ellers er sammenliknbare.