Lokale komplekse miljøvariabler (LKM) er definert som «variabler som hver består av flere enkeltmiljøvariabler som samvarierer i mer eller mindre sterk grad, og som gir opphav til variasjon i artssammensetning på relativt fin romlig skala og som har en virkning som vedvarer over relativt lang tid [typisk mer enn 100(–200) år]»

I alt 57 LKM er identifisert som relevante for typeinndeling og/eller som underordnete lokale miljøvariabler for beskrivelsessystemet på natursystemnivået i NiN versjon 2. Der LKM er relevante for typeinndeling er de med på å definere grunntyper og kan slik sees som de minste byggestenene i NiN.

Miljøvariablene er av to prinsipielt ulike typer, miljøfaktor (‘mer eller mindre naturlig klassedelt variasjon i en miljøegenskap’ eller miljøgradient (‘mer eller mindre gradvis endring i en miljøegenskap’). En av miljøvariablene, Sedimentsortering (S3), skiller seg fra resten ved å være flerdimensjonal.

I artikkel 3 vil tabell B1–1 gi en oversikt over alle disse LKM og Tabell B1–2 gi en oversikt over basisklassene og basistrinnene de er delt inn i.

Eksempel på hvordan grunntypen T4 Blåbærskog defineres av LKMene Kalkinnhold og uttørkingsfare.