Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Dette er en art som har sin opprinnelse fra det nordvestlige Stillehav fra sørlige Kina til Japan og Sibir, men har spredt seg til flere havområder trolig gjennom ballastvann (Moen og Svensen 2020), men også som påvekstfauna på båter. Den regnes derfor som en invasjonsart både i USA og Europa. Arten ble ikke inkludert i R.H.Millars bok fra 1966 (Tunicata Ascidiacea) i serien Marine Invertebrates of Scandinavia som en art i norske farvann. Milne-Edwards registrerte arten fra den engelske kanal i 1841, men illustrasjonene er såpass vage at det kan være usikkert om dette er en feilidentifikasjon. Arten er registrert i Fremmedartslista i Norge.

Dette er en art som som i Norge nå har sin hovedutbredelse ved sørvest-landet, men det er vanskelig å angi nøyaktig når den kom til Norge. Det har bl.a. sammenheng med at det er vanskelig å identifisere botrylloidene basert på habitus (morfologi, farge), og den kan være identifisert som en annen art innen slektene Botrylloides/Botryllus. Det er f.eks. stor likhet i utseende mellom Botrylloides leachii og Botrylloides violaceus, og sannsynligheten er stor for at det har forekommet 'feilidentifikasjoner'. Det er å håpe at kjemiske analyser i fremtiden vil gjøre identifikasjon av de forskjellige botrylloidene mer presis.

På engelsk har Botrylloides violaceus en rekke forskjellige navn (lined colonial tunicate, orange sheath tunicate, orange tunicate, violet tunicate).

De to slektene Botryllus og Botrylloides er begge kolonidannende og danner overtrekk på faste substrater som tang og tare, bryggepæler og stein/fjell. De regnes som begroingsorganismer, og forekommer hyppig som epifauna/groe på båter, brygger, inntaksrør for sjøvann til kjølesystemer og andre strukturer i sjøen. Disse sekkdyrene danner overtrekk med en tykkelse på noen få mm hvor zooidene er organisert rundt felles utrømningsåpninger. Kolonier kan være fiolette, gule, rødaktige, brune, grønne og også mer blåaktige både hos Botryllus og Botrylloides.

Den mest iøynefallende forskjellen mellom de to slektene Botryllus og Botrylloides er at Botryllus har zooidene ordnet i et stjerneformet system omkring en felles utstrømningsåping mens zooidene hos Botrylloides er ordnet i doble rekker eller kjeder. Zooidene er som oftest 1-2 mm lange. Hos Botryllus er det oftest også stor forskjell på fargen mellom zooidene og kappe-materialet mens hos Botrylloides ikke har den samme forskjellen i farge mellom zooidene og kappen. Fargen hos de enkelte artene kan imidlertid variere mye.

Dette er således en art som primært blir identifisert på habitus, men det er også publisert anatomiske forskjeller mellom artene (Millar 1966). Botrylloidenes habitus (størrelse, farge) gjør at de er et yndet motiv for undervannsfotografer. Det foreligger derfor en stor mengde undervannsbilder tilgjengelig, bl.a. på diverse internett-sider. Gjennomgang av bilder fra Egersund-området (Erling Svensen) og fra Kristiansund-området (Nils Aukan) antyder at Botrylloides violaceus er hyppig i begge disse områdene.

I 2017 ble Botrylloides violaceus (van den Heuvel-Greve 2021) registrert på Svalbard ved hjelp av DNA metabarcoding av sedimenter. Det vil derfor ikke være noen overraskelse om arten nå har en videre geografisk utbredelse langs norskekysten enn angitt (Rogaland - Møre & Romsdal), og at den nå har en livskraftig utbredelse langs en stor del av norskekysten.

Rundt omkring i verden er det gjort mange funn av Botrylloides violaceus i småbåthavner, og det er ikke sjelden at arten er registrert som epifauna på båtskrog. Spredning med trafikk av småbåter er derfor sannsynlig en viktig spredningsmekanisme, og som kan være årsak til spredningen til Svalbard. Denne hypotesen skyldes at det i de 20-30 siste årene har vært en økende trafikk 'turist-trafikk' av relativt små båter fra norskekysten til Svalbard.

Arten konkurrerer om plass og mat med andre epifauna-arter, og den kan vokse over og fortrenge andre arter. Den har også skapt problemer som 'fouling organism' i akvakultur-næringen, bl.a. i skjelloppdrett.

Det er sannsynlig at Botrylloides violaceus har vært lenge i Norge, men at det har vært feilidentifiseringer i tidligere materiale. Muligens er det årsaken til at arten ikke ble inkludert i den norske ascidie-faunaen av Millar (1966), og at man har derfor vært litt forsiktig med å skrive at den forekommer i Norge tidligere. Det er ikke alltid like lett å identifisere disse 'gele-klumpene' etter de er fiksert, de mangler jo stort sett skjelett-aktige strukturer.

Botrylloides violaceus har en som stor populasjon langs den norske fastlandskysten. Det kan ikke dokumenteres at den var etablert før år 1800 og må derfor regnes som en fremmedart som har kommet for å holde seg godt fast. For Svalbard er den nok nylig innført ved å sitte på båtskrog eller i ballastvann, og kan også der vurderes som en fremmedart. I rødlista vurderes arten som fremmed (NA).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Kjent
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Ingen
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Ingen
 • Troms

  Ingen
 • Nordland

  Ingen
 • Trøndelag

  Ingen
 • Møre og Romsdal

  Kjent
 • Sogn og Fjordane

  Kjent
 • Hordaland

  Kjent
 • Rogaland

  Kjent
 • Vest-Agder

  Ingen
 • Aust-Agder

  Ingen
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Ingen
 • Buskerud

  Ingen
 • Oppland

  Ingen
 • Hedmark

  Ingen
 • Oslo og Akershus

  Ingen
 • Østfold

  Ingen
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Referanser

 • Millar, R. H. (1966). Tunicata Ascidiacea. Marine Invertebrates of Scandinavia 1: 123.
 • Milne-Edwards, M (1841). Observations sue les Ascidies composées des Cotes de la Manche.
 • Moen FE & E Svensen 2020 Dyreliv i Havet 7. utgave
 • van den Heuvel-Greve, M., van den Brink, A., Glorius, ST., Arjen de Groot, G., Laros, I., Renaud PE., Pettersen, R., Weslawski, JM., Kuklinski, P., Murk, Aj. (2021). Early detection of marine non-indigenous species on Svalbard by DNA metabarcoding of sediment. Polar Biology https://doi.org./10.1007/s00300-021-02822-7

Sitering

Tandberg AHS og Gulliksen B (24.11.2021). Sekkdyr: Vurdering av Botrylloides violaceus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/36062