Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

For skolest Coryphaenoides rupestris gir ICES separate råd i tre områder: 1) Den midtatlantiske rygg, 2) ved Færøyene, vest av De britiske øyer og Biscaya, og 3) i Skagerrak-nordøstlige Nordsjøen, der den hovedsakelig er utbredt i norsk økonomisk sone på dyp større enn 300 m. I tillegg finnes det skolest nordover til og med Vestfjorden i dype sokkelområder og i de dype fjordene, men basert på tilgjengelig areal (dypere enn 300 m) antas at den potensielle bestanden i Skagerrak er betydelig større. Genetikkstudier (Knutsen et al. 2012) viser liten eller ingen utveksling mellom skolest i norske farvann og områdene vest for De britiske øyer og Den midtatlantiske rygg. Det er i tillegg vist ulik genetisk identitet for skolest i Skagerrak og Midt-Norge. Det er lite tilgjengelig tidsseriedata på skolest fra norske farvann generelt, men fiskeriuavhengige data for Skagerrak (1985-2020) viser en økende trend i fangst/time fram til 2004 for deretter å falle til et nivå lavere enn sen på 1980-tallet der det var lite direkte fiskeri (Bergstad et al. 2013, ICES 2020).

Bestanden synes kun å ha hatt én stor årsklasse i hele perioden 1985-2019, nemlig i 1990/91. Denne førte trolig til økt tallrikhet og beskatningsgrunnlag 10-12 år senere. Tallrikheten er nå redusert og bedret rekruttering er nødvendig for å sikre økning.

Ekspansjonen i fisket i Skagerrak i årene 2004-2005 førte til landinger som lå 4-6 ganger høyere enn i 2001 og tidligere år, og beskatningen var ikke bærekraftig. ICES uttalte at innsatsen i fisket må reduseres til nivået før denne ekspansjonen. Det direkte fisket ble stoppet i 2006, og etter dette har det kun vært bifangst i Skagerrak. Bifangsten er nå begrenset pga. utbredt bruk av skillerist i reketrålfisket. Dagens regulering er i samsvar med siste råd fra ICES (ICES 2019).

Lav vekst og sen kjønnsmodning gjør skolest sårbar for overfiske og nye aldersdata fra Skagerrak indikerer en bestand der andelen av gammel fisk (fisk eldre enn 20 år) er meget lav sammenlignet med tall fra midten av 1980-tallet (Bergstad 1990).

Så lenge det direkte fisket er stoppet i Skagerrak, og det ikke foregår fiske i fjordene og sokkeldypene, er det på tross av lav tallrikhet i Skagerrak ikke funnet grunn til å endre klassifiseringen. Skolest vurderes derfor fortsatt som livskraftig (LC).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 10 - 50 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • 5 - 25 % av global populasjonsstørrelse

Generasjonstid

Artens generasjonstid er satt til 17,5 år.
Generasjonstid er gjennomsnittsalder for alle reproduserende individ, dvs. foreldre til alle avkom i populasjonen. Om generasjonstiden hos en populasjon har blitt endret som følge av høsting eller lignende skal den naturlige generasjonslengden før høsting benyttes. Generasjonstid og generasjonslengde brukes synonymt.

Referanser

 • Bergstad OA (1990). Distribution, population structure, growth and reproduction of the roundnose grenadier Coryphaenoides rupestris (Pisces: Macrouridae) in the deep waters of the Skagerrak. Marine Biology 107: 25-39.
 • Bergstad OA, Øverbø Hansen H, Jørgensen T (2013). Intermittent recruitment and exploitation pulse underlying temporal variability in a demersal deep-water fish population. ICES Journal of Marine Science doi:10.1093/icesjms/fst202
 • ICES. 2019. Roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) in subareas 1, 2, 4, 8, and 9, Division 14.a, and in subdivisions 14.b.2 and 5.a.2 (Northeast Atlantic and Arctic Ocean). In Report of the ICES Advisory Committee, 2019. ICES Advice 2019, rng.27.1245a8914ab https://doi.org/10.17895/ices.advice.4818
 • ICES. 2020. Roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) in Division 3.a (Skagerrak and Kattegat). In Report of the ICES Advisory Committee, 2020. ICES Advice 2020, rng.27.3a. https://doi.org/10.17895/ices.advice.5801
 • Knutsen H, Jorde PE, Bergstad OA, Skogen M (2012). Population genetic structure in a deepwater fish Coryphaenoides rupestris: patterns and processes. Marine Ecology Progress Series 460: 233-246.

Sitering

Hesthagen T, Wienerroither R, Bjelland O, Byrkjedal I, Fiske P, Lynghammar A, Nedreaas K og Straube N (24.11.2021). Fisker: Vurdering av skolest Coryphaenoides rupestris for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/29880