Underarten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Engbakkesøte Gentianella campestris subsp. campestris er toårig. Den har frøreproduksjon, og frøene spres nokså passivt, sjelden over lengre distanser. Vurderingsperioden er på 10 år. Engbakkesøte er særlig knyttet til naturbeitemark og slåtteenger, med kystforekomster på stabiliserte sanddyner og i kystlynghei og med mange (og trolig økende) sekundære forekomster langs veier og stier. Engbakkesøte er funnet over omtrent hele landet, i alle fylker, men har gått sterkt tilbake i låglandet i Sør- og Midt-Norge, slik at dagens mønster er en stripe forekomster i kyststrøk og mer sammenhengende mønster i dalfører og nordpå. Vi vet ikke sikkert, men antar at det mer sammenhengende mønsteret nordpå og høgt oppe i innlandet sørpå, hovedsakelig hører til rasen fjellbakkesøte subsp. islandica, mens låglands- og kystforekomstene sørpå hovedsakelig hører til engbakkesøte. Engbakkesøte forekommer fortsatt over store deler av landet, men har hatt og har fortsatt tilbakegang. Tilbakegangen henger sammen med intensivert jordbruk med opphør av slått av kantsoner og utmark, og av utmarksbeite, og i høgtliggende strøk med mye hyttebygging i tidligere setergrender og beitelandskap. Planten har imidlertid en sterk tendens til å spre seg langs skogsveier og stier (og på hyttetomter), og den har derfor greid å opprettholde gode populasjoner i andre naturtyper enn de tradisjonelle slåtteengene. Engbakkesøte er en europeisk plante med østgrense i Øst-Finland, Baltikum og Mellom-Europa. Norge har en vesentlig del av den totale forekomsten.

Flere søtearter har såkalte sesongraser, raser tilpasset blomstring og frøsetting enten før eller etter slåtte- eller beitesesongen. Hos engbakkesøte gjelder dette en forsommerrase var. suecica og en sensommerrase var. campestris. Den slåtteavhengige forsommerrasen er normalt mye mer utsatt for tilbakegang en sensommerrasen. En undersøkelse fra De britiske øyer tyder på at den genetiske bakgrunnen for slike raser er nokså enkel. Winfield et al. (2003) viste at sesongrasene innen samme område var nærmere beslektet enn hver av dem var med 'samme' rase i et fjernere område, dvs. at de var lokale tilpasninger eller økotyper mer enn taksa. Vi har derfor ikke vurdert disse sesongrasene.

Engbakkesøte vurderes sammen med fjellbakkesøte subsp. islandica. De to er trolig to økogeografiske raser (engbakkesøte har gått mest tilbake av disse to), men herbariematerialet er ikke revidert og observatører rapporterer dem kollektivt. Foreløpig er det ikke datagrunnlag for å vurdere dem separat. Kollektivt er de knyttet til naturtyper som er i tilbakegang eller truet.

Engbakkesøte vurderes, under tvil, som livskraftig (LC). På grunn av kort generasjonstid (10 år), skal det mye til for at tilbakegangen gir en reduksjon i populasjonsstørrelsen på over 15% i en vurderingsperiode under A-kriteriet. Forekomstarealet er trolig på over 5000 km2 og utbredelsesområdet er på ca. 400 000 km2, og dette innebærer at planten vurderes som livskraftig (LC) under B-kriteriet. B-kriteriet vil ikke kunne slå ut før tilbakegangen medfører at utbredelsesområdet blir sterkt redusert, kraftig fragmentert, eller at forekomstarealet blir lite.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne underarten vurdert?

Denne underarten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne underarten rødlistet?

Denne underarten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne underarten er endret fra NT til LC siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endrete kriterier eller tilpasning til regler.

Vurderingsområde og underartens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En underart er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når underarten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at underarten har dødd ut i området. Marine underarter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Ingen
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Kjent
 • Troms

  Kjent
 • Nordland

  Kjent
 • Trøndelag

  Kjent
 • Møre og Romsdal

  Kjent
 • Sogn og Fjordane

  Kjent
 • Hordaland

  Kjent
 • Rogaland

  Kjent
 • Vest-Agder

  Kjent
 • Aust-Agder

  Kjent
 • Telemark

  Kjent
 • Vestfold

  Kjent
 • Buskerud

  Kjent
 • Oppland

  Kjent
 • Hedmark

  Kjent
 • Oslo og Akershus

  Kjent
 • Østfold

  Kjent
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Underartens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Underartens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En underart er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 10 - 50 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • 5 - 25 % av global populasjonsstørrelse

Generasjonstid

Underartens generasjonstid er satt til 2 år.
Generasjonstid er gjennomsnittsalder for alle reproduserende individ, dvs. foreldre til alle avkom i populasjonen. Om generasjonstiden hos en populasjon har blitt endret som følge av høsting eller lignende skal den naturlige generasjonslengden før høsting benyttes. Generasjonstid og generasjonslengde brukes synonymt.

Referanser

 • Winfield, M.O., Wilson, P.J., Labra, M. & Parker, J.S. (2003). A brief evolutionary excursion comes to an end: the genetic relationship of British species of Gentianella sect. Gentianella (Gentianaceae). Plant Systematics and Evolution 237: 137-151.

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av engbakkesøte Gentianella campestris subsp. campestris for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/25823