Arten er vurdert til datamangel DD for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Tundrametallibelle Somatochlora sahlbergi er i Norge kun funnet i Øst-Finnmark. Første funn ble gjort helt øst i Nesseby 7. juli 1990 (Pedersen 1992, 1994, Olsvik og Dolmen 1992).

I 1992 ble det funnet nymfer i Sør-Varanger (Sahlén 1994, Olsvik 1998, Kohli mfl. 2018), og senere er både voksne og nymfer rapportert noen få ganger fra kommunen: i 2001 (Wildermuth 2008, Holuša 2009), 2006 (Schröter 2011), 2009 (Artskart), 2011 (Artskart) og i 2014 (Kohli mfl. 2018).

Ifølge Artskart skal det også ha blitt funnet en nymfe i Nesseby i 2006, men denne er ikke med hos Kohli mfl. (2018).

I Sverige og Finland er arten funnet i de aller nordligste delene av landene, og dens utbredelsesområde i Norge går trolig også lenger mot vest enn det som er kjent i dag (se Schröter 2011).

I Russland finnes den dessuten lenger mot sør enn de kjente nordiske funnstedene. I Sverige ble arten først oppdaget i 1994 (Sahlén 1994) og ikke gjenfunnet før i 2010 (Billqvist og Elleström 2012).

Der er arten rødlistet som Nær truet (NT).

I Finland ble arten først funnet i 1966 (Hämäläinen 1967), og er ikke oppført på rødlisten. I Danmark er den ikke funnet. Arten har en sirkumpolar utbredelse og regnes som verdens nordligste øyenstikker. Den er kun kjent fra seks (kanskje sju) land og ca. 140 funnsteder på verdensbasis (Schröter 2011, Kohli mfl. 2018).

Habitatet er gjerne palsmyrområder ved tregrensa, med kalde, ganske dype dammer og tjern, gjerne med gjennomstrømming og med mye mose (se bl.a. Billqvist mfl. 2019).

Ytterligere fellesnevnere for lokalitetene er lav årsmiddeltemperatur og lite nedbør. Kohli mfl. (2018) fremlegger imidlertid data som indikerer at arten kan forekomme i et mye bredere utvalg av habitater, og også noen norske funn er gjort utenom palsmyrområder. Ytterligere detaljer om habitatvalg, inklusive for nymfene, kan finnes hos Schröter (2011) og Kohli mfl. (2018).

Arten opptrer i lave individantall på nesten alle steder i sitt globale utbredelsesområde (se Schröter 2011, Billqvist og Elleström 2012).

Et annet forhold som gjør arten vanskelig å kartlegge, er at det generelt er få dager i løpet av en sesong (fra midten av juni til midten av august) som er værmessig gunstige nok til at arten er på vingene. Det er derfor lettere å finne nymfer eller exuviae, og kartlegginger bør basere seg på denne metoden (men se Kohli mfl. 2018).

Nymfene bruker 4–5 år på å utvikle seg til voksne, og kan derfor finnes til alle årstider. Klimaendringer kan slå negativt ut for arten (se Schröter mfl. 2012), likeså forurensning av lokalitetene fra nærliggende industrivirksomhet i Russland. Luftforurensningen i form av svoveldioksid og tungmetaller fra Nikel og Zapoljarnij er størst i de nordøstlige delene av Sør-Varanger (Berglen mfl. 2014), der også hovedtyngden av den kjente norske bestanden er påvist. H.A. Olsvik har foretatt pH-målinger på flere lokaliteter i Finnmark (upubl.), og resultatene indikerte at arten er forsuringsfølsom, og hadde færre nymfer på lokaliteter med lav pH. Luftforurensing kan påvirke alle populasjonene nordøst i Sør-Varanger. Kohli mfl. (2018) viste at arten har en spesielt lav genetisk diversitet, og det gjør den også spesielt utsatt for påvirkninger. Dersom arten er knyttet til palsmyrer i vårt område, så er klimaendring en betydelig trussel. Også konkurranse fra glansmetallibelle Somatochlora metallica kan forsterkes som en følge av klimaendringer.

Konkusjon: Tundrametallibelle plasseres i 2021 i kategorien Datamangel (DD), da vi har for liten kunnskap om detaljer angående artens utbredelse og økologiske krav i Norge. Omfattende kartlegginger i kjente og potensielle forekomstområder må til for å avgjøre status, som med dagens kunnskapsnivå kan være alt fra LC til CR. Den kan av ovennevnte grunner være krevende å kartlegge, og kan potensielt være langt mer tallrik i avsidesliggende områder enn det vi vet om.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra NT til DD siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endret (ny eller annen) kunnskap.

Påvirkningsfaktorer

Nedenfor listes det opp forskjellige påvirkningsfaktorer som kan gi utslag for rødlisting av arten.


 • Artens påvirkningsfaktorer Alle påvirkningsfaktorer
 • arrow_drop_down arrow_right Påvirkning på habitat
  • arrow_drop_down arrow_right Landbruk
   • arrow_drop_down arrow_right Jordbruk
    • circle Oppdyrking
    • circle Drenering (grøfting)
    • circle Slått
    • circle Torvbryting
    • circle Slått
    • circle Endrede frøblandinger
    • circle Motorferdsel
    • circle Andre
   • arrow_drop_down arrow_right Skogbruk (kommersielt)
    • arrow_drop_down arrow_right Skogsdrift, hogst og skjøtsel
     • circle Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrestillingshogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
     • circle Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
     • circle Ungskogrydding (rydding i ungskog)
     • circle Uttak av død ved (stående gadd og liggende læger)
     • circle Markberedning (maskinell bearbeiding av marksjiktet etter hogst)
     • circle Gjødsling
     • circle Sprøyting (av plantefelt for fjerning av løv og gras)
     • circle Skogsbilveger og kjørespor etter skogsmaskiner (den direkte effekten av inngrepet)
     • circle Andre faktorer
    • arrow_drop_down arrow_right Skogreising/treslagskifte
     • circle Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
     • circle Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
     • circle Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
     • circle Andre faktorer
    • circle Skogbrannslukking
   • arrow_drop_down arrow_right Buskap/dyrehold
    • circle Tråkk
    • circle Beite
    • circle Andre
   • arrow_drop_down arrow_right Opphørt/redusert drift
    • circle Slått
    • circle Beite
    • circle Tråkk og motorferdsel
    • circle Lyngbrenning
    • circle Plukkhogst
    • circle Tynning
    • circle Vedhogst
    • circle Styving
    • circle Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
    • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
   • arrow_drop_down arrow_right Utbygging/utvinning
    • circle Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
    • circle Industri/næringsutbygging
    • circle Boligbebyggelse/boligutbygging
    • circle Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
    • circle Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
    • circle Masseuttak (leire, sand og grustak)
    • circle Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
    • circle Kraftledninger
    • circle Vindkraftutbygging
    • circle Rassikring
    • circle Andre
   • arrow_drop_down arrow_right Opphørt drift
    • circle Opphør av masseuttak (leire, sand og grustak)
    • circle Opphørt tråkk og motorferdsel
    • circle Endring i avfallshåndtering (mangel på kompost, sagflis, slaktavfall mm.)
    • circle Endret bygningstruktur
    • circle Andre
   • arrow_drop_down arrow_right Annen påvirkning på habitat
    • circle Uttak av død ved (stående gadd og liggende læger)
    • circle Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
    • circle Forbedret hygiene innendørs
    • circle Branner
    • circle Motorferdsel
    • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right Habitatpåvirkning i limnisk miljø
   • circle Ferskvannsakvakultur
   • circle Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • circle Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • circle Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • circle Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right Habitatpåvirkning i marine miljø
   • circle Marin akvakultur
   • circle Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • circle Åpning av innløp til poller
   • circle Bunntråling
   • circle Taretråling/tangskjering
   • circle Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Forurensing done
  • arrow_drop_down arrow_right Terrestrisk
   • circle Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • circle Biocider
   • circle Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • circle Organiske gifter (PAH mm.)
   • circle Radioaktivitet
   • circle Tilsetninger i dyrefor/medisinering
   • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right I vann done
   Omfang
   Ukjent
   Alvorlighetsgrad
   Ukjent
   Tidsrom
   Pågående
   • circle Næringssalter og organiske næringstoffer
   • circle Biocider
   • circle Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • circle Organiske gifter (PAH mm.)
   • circle Radioaktivitet
   • circle Oljeutslipp
   • circle Sur nedbør
   • circle Kalking
   • circle Tilsetninger i dyrefor/medisinering
   • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right Atmosfærisk
   • circle Bakkenært ozon
   • circle NOx-forbindelser
   • circle Forsurende gasser (S-forbindelser)
   • circle Ozonnedbrytende gasser (indirekte effekter av UV stråling)
   • circle Utslipp av klimagasser (CO2), indirekte effekter
   • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Høsting
  • circle Regulert jakt, fangst eller fiske
  • circle Uregulert jakt, fangst eller fiske
  • circle Flora-/faunakriminalitet
  • circle Sanking/høsting
  • circle Indirekte via høsting av artens næring
  • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Tilfeldig mortalitet
  • arrow_drop_down arrow_right Kollisjoner
   • circle Ledninger, master, byggninger
   • circle Vindmøller
   • circle Kjøretøy
   • circle Andre
  • arrow_drop_down arrow_right Bifangst
   • arrow_drop_down arrow_right Fiskerelatert
    • circle Kroking
    • circle Garnfangst
    • circle Tråling
    • circle Dynamitt
    • circle Forgiftning
   • arrow_drop_down arrow_right Terrestrisk
    • circle Feller, snarer, nett
    • circle Skyting
    • circle Forgiftning
 • arrow_drop_down arrow_right Fremmede arter
  • circle Konkurrenter
  • circle Predatorer
  • circle Hybridisering
  • circle Patogener/parasitter
  • circle Påvirker habitatet
  • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Påvirkning fra stedegne arter done
  • circle Konkurrenter done
   Omfang
   Ukjent
   Alvorlighetsgrad
   Ukjent
   Tidsrom
   Pågående
  • circle Predatorer
  • circle Byttedyr/næringskilde
  • circle Hybridisering
  • circle Patogener/parasitter
  • circle Mutualisme
  • circle Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
  • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Klimatiske endringer done
  • arrow_drop_down arrow_right Regionale done
   Omfang
   Ukjent
   Alvorlighetsgrad
   Ukjent
   Tidsrom
   Pågående
   • circle Endringer i nedbørsmengde
   • circle Temperaturendring
  • arrow_drop_down arrow_right Lokale
   • circle Endringer i lokale lysforhold
   • circle Endringer i lokale temperaturforhold
   • circle Endrede lokale fuktighetsforhold
  • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Naturkatastrofer
  • circle Tørke
  • circle Stormer
  • circle Oversvømmelser
  • circle Ekstreme temperaturer
  • circle Branner
  • circle Vulkaner
  • circle Ras/skred
  • circle Andre
 • arrow_drop_down arrow_right Menneskelig forstyrrelse
  • circle Rekreasjon/turisme
  • circle Forskning
  • circle Krig/sivil uro
  • circle Transport
  • circle Branner
  • circle Innsamling
  • circle Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
  • circle Andre
 • circle Andre
 • circle Ukjent
 • circle Påvirkning utenfor Norge

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Ingen
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Kjent
 • Troms

  Ingen
 • Nordland

  Ingen
 • Trøndelag

  Ingen
 • Møre og Romsdal

  Ingen
 • Sogn og Fjordane

  Ingen
 • Hordaland

  Ingen
 • Rogaland

  Ingen
 • Vest-Agder

  Ingen
 • Aust-Agder

  Ingen
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Ingen
 • Buskerud

  Ingen
 • Oppland

  Ingen
 • Hedmark

  Ingen
 • Oslo og Akershus

  Ingen
 • Østfold

  Ingen
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 25 - 50 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 1 % av global populasjonsstørrelse

Generasjonstid

Artens generasjonstid er satt til 4,0 år.
Generasjonstid er gjennomsnittsalder for alle reproduserende individ, dvs. foreldre til alle avkom i populasjonen. Om generasjonstiden hos en populasjon har blitt endret som følge av høsting eller lignende skal den naturlige generasjonslengden før høsting benyttes. Generasjonstid og generasjonslengde brukes synonymt.

Referanser

 • Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L. (2014). Grenseområdene Norge - Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013 - mars 2014. NILU (Miljødirektoratet rapport, M-204/2014) (NILU OR, 33/2014).
 • Billqvist M. og Elleström O. (2012) Världsrekord i tundratrollslända? – Fauna och Flora 107 (3): 40–44. http://www.trollslandeforeningen.se/wp-content/uploads/2015/01/Tundratrollsl%C3%A4nda_ny.pdf
 • Holuša O. (2009) The finding of Somatochlora sahlbergi (Odonata: Corduliidae) in the northern Norway. – Acta Musei Beskidensis 1: 97–102. https://adoc.pub/the-finding-of-somatochlora-sahlbergi-odonata-corduliidae-in.html
 • Hämäläinen M. (1967) Somatochlora sahlbergi Trybom (Odon., Corduliidae) Utsjoelta (lnL). – Luonnon Tutkija 71: 25.
 • Kohli M.K., Sahlén G., Kuhn W.R. og Ware J.L. (2018) Extremely low genetic diversity in a circumpolar dragonfly species, Somatochlora sahlbergi (Insecta: Odonata: Anisoptera) – Scientific Reports 8 (1): 1–10. https://www.nature.com/articles/s41598-018-32365-7
 • Olsvik H. (1995) Utbredelse av øyenstikkere i Norge. – Nordisk Odonatologisk Forum, Nyhetsbrev 1 (1): 11. http://www.petzon.se/dragonfly/main/literature/nof_pdf/vol1.pdf
 • Olsvik H. (1996) Flyvetid og fenologiske ekstremumstider for øyenstikkere i Norge. – Nordisk Odonatologisk Forum, Nyhetsbrev 2 (1): 25. http://www.petzon.se/dragonfly/main/literature/nof_pdf/vol2.pdf
 • Olsvik H. (1998) Utbredelsen av odonater i Finnmark. – Nordisk Odonatologisk Forum, Nyhetsbrev 4 (1): 10–13. http://www.petzon.se/dragonfly/main/literature/nof_pdf/vol4.pdf
 • Olsvik H. og Dolmen D. (1992). Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norvegica Serie B 39: 1–21. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V39/NJE_39_01_1992.pdf
 • Olsvik P.A. (1997) Varangerhalvøya, et område i Norge uten reproduserende øyenstikkere?. – Nordisk Odonatologisk Forum, Nyhetsbrev 3 (1): 12–13. http://www.petzon.se/dragonfly/main/literature/nof_pdf/vol3.pdf
 • Pedersen H. (1992) Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 (Odonata: Cordulidae) – a new species to Norway. – Fauna norvegica Serie B 39 (1): 22. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V39/NJE_39_01_1992.pdf
 • Pedersen H. (1994) Somatochlora sahlbergi Trybom 1889 (Odonata: Corduliidae), en ny art for Norge. – Insekt-Nytt 19 (1): 5–7. http://www.entomologi.no/journals/insektnytt/1994/IN_19_01_1994.pdf
 • Sahlén G. (1994) Tundratrollsländan Somatochlora sahlbergi funnen i nordligaste Sverige. – Entomologisk Tidskrift 115 (4): 137–142. http://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_1994/ET%201994%20137-142.pdf
 • Schröter A. (2011) Review of the distribution of Somatochlora sahlbergi (Odonata: Corduliidae). – International Dragonfly Fund - Report 41. (27 s.) http://www.sudenkorento.fi/wiki-images/Review_of_the_distribution_of_Somatochlora_sahlbergi.pdf
 • Schröter A., Schneider T., Schneider E., Karjalainen S. og Hämäläinen M. (2012) Observations on adult Somatochlora sahlbergi – a species at risk due to regional climate change? (Odonata: Corduliidae) – Libellula 31 (1/2): 41–60. https://www.zobodat.at/pdf/Libellula_31_0041-0060.pdf
 • Wildermuth H. (2008) Die Falkenlibellen Europas. Corduliidae. – Die Neue Brehm-Bücherei. Westarp Wisenschaften, Hohenwarsleben. (496 s.)

Sitering

Olsen KM, Andersen T, Bengtson R, Holtung H og Kjærstad G (24.11.2021). Øyenstikkere: Vurdering av tundrametallibelle Somatochlora sahlbergi for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/16670