Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art utbredt fra Møre og nordover langs hele kysten, også Bjørnøya og Svalbard. Koloniene finnes fra grunt vann ned til mer enn 800 m dyp på stein og andre ascidiearter (Millar 1966, Brattegard & Holthe 1997, Gulliksen et al. 1999, Mareano 2020).

Er festet til faste substrater som stein og fjell, men også på levende organismer som andre sjøpunger og tang/tare. Fra tidevannsonen til maksimalt kontinentalsokkeldyp. Er også registrert som overtrekk på stein i største dyp i fjordene.

Kolonidannende sjøpung.

Millar (1966) har dokumentert registreringer av Botrylloides aureus både ved Øst-Grønland og Island, og det er derfor betimelig å tro at arten finnes i både Grønlandshavet og Norskehavet.

WORMS (World Register of Marine Species) oppgir at Botrylloides aureum er et synonym for B. aureus.

De to slektene Botryllus og Botrylloides er begge kolonidannende og danner overtrekk på faste substrater som tang og tare, bryggepæler og stein/fjell. De regnes som begroingsorganismer, og forekommer hyppig som epifauna/groe på båter, brygger, inntaksrør for sjøvann til kjølesystemer og andre strukturer i sjøen. Disse sekkdyrene danner overtrekk med en tykkelse på noen få mm hvor zooidene er organisert rundt felles utrømningsåpninger. Kolonier kan være fiolette, gule, rødaktige, brune, grønne og også mer blåaktige både hos Botryllus og Botrylloides.

Den mest iøynefallende forskjellen mellom de to slektene Botryllus og Botrylloides er at Botryllus har zooidene ordnet i et stjerneformet system omkring en felles utstrømningsåping mens zooidene hos Botrylloides er ordnet i doble rekker eller kjeder. Zooidene er som oftest 1-2 mm lange. Hos Botryllus er det oftest også stor forskjell på fargen mellom zooidene og kappe-materialet mens hos Botrylloides ikke har den samme forskjellen i farge mellom zooidene og kappen. Fargen hos de enkelte artene kan imidlertid variere mye.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Kjent
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Kjent
 • Barentshavet sør

  Kjent
 • Norskehavet

  Kjent
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Kjent
 • Troms

  Kjent
 • Nordland

  Kjent
 • Trøndelag

  Kjent
 • Møre og Romsdal

  Kjent
 • Sogn og Fjordane

  Antatt
 • Hordaland

  Antatt
 • Rogaland

  Kjent
 • Vest-Agder

  Kjent
 • Aust-Agder

  Ingen
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Ingen
 • Buskerud

  Ingen
 • Oppland

  Ingen
 • Hedmark

  Ingen
 • Oslo og Akershus

  Ingen
 • Østfold

  Ingen
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Habitat

Artens habitat er dens viktigste leveområder. I vurderingene er det laget noen predefinerte habitat basert på inndeling etter Natur i Norge (NiN) systemet.

Artens hovedhabitat Alle habitat
Foto som viser Arktisk
Arktisk

Samlebetegnelse på en rekke naturtyper som forekommer i arktiske områder.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T9 Mosetundra, T10 Arktisk steppe og T28 Polarørken.

Foto som viser Fjell
Fjell

Samlebetegnelse for områder over eller nord for tregrensa.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T3 Fjellhei, leside og tundra, T7 Snøleie, T19 Oppfrysingsmark, T22 Fjellgrashei og grastundra og T26 Breforland og snøavsmeltingsområde.

Foto som viser Berg og ur
Berg og ur

Samlebetegnelse på områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T1 Nakent berg, T2 Åpen grunnlendt mark, T5 Grotte og overheng, T13 Rasmark, T14 Rabbe, T15 Fosse-eng, T16 Rasmarkhei og -eng, T17 Aktiv skredmark, T20 Isinnfrysingsmark, T25 Historisk skredmark og T27 Blokkmark.

Foto som viser Skog
Skog

Skogarealer, med unntak av treplantasjer, semi-naturlig eng som er tresatt og skog som påvirkes av flom.

Ensbetydende med NiN 2.0 hovedtypen T4 Fastmarksskogsmark.

Foto som viser Ferskvann
Ferskvann

Samlebetegnelse på naturtyper i ferskvann.

Omfatter alle typene under NiN 2.0 hovedtypegruppene L Ferskvannsbunnsystemer og F Limniske vannmasser.

Foto som viser Fjæresone
Fjæresone

Samlebetegnelse på området mellom laveste normale fjæremål og høyeste normale flomål, eller øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T6 Strandberg og " T11 Saltanrikingsmark i fjæresonen.

Foto som viser Flomsone
Flomsone

Samlebetegnelse på områder som jevnlig blir satt under vann ved flom, først og fremst langs større elver og langs innsjøer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T30 Flomskogsmark, T18 Åpen flomfastmark og T23 Ferskvannsdriftvoll i NiN 2.0

Foto som viser Snø og is
Snø og is

Snø- og issystemer omfatter økosystemer i og på varig snø og is, inkludert polarisen

Omfatter begge hovedtypene under NIN 2.0 hovedtypegruppe I Snø- og issystemer .

Foto som viser Kyst
Kyst

Samlebetegnelse på en rekke kysttilknyttede fastmarkssystemer.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T8 Fuglefjell-eng og fugletopp, T12 Strandeng, T21 Sanddynemark, T24 Driftvoll og T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje.

Foto som viser Saltvann
Saltvann

Samlebetegnelse på naturtyper i saltvann, inklusive brakkvann.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppene M Saltvannsbunnsystemer og H Marine vannmasser.

Foto som viser Semi-naturlig mark
Semi-naturlig mark

Samlebetegnelse på åpne eller spredt tresatte fastmarkssystemer som er formet og betinget av tradisjonell hevd.

Omfatter NiN 2.0 hovedtypene T31 Boreal hei, T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng og T34 Kystlynghei.

Foto som viser Våtmark
Våtmark

Samlebetegnelse på myr, kilder og andre økosystmer på mer eller mindre vannmettet mark.

Omfatter alle hovedtypene under NiN 2.0 hovedtypegruppen V Våtmarkssystemer.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 25 - 50 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • > 50 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Brattegard, T, & Pethon, P. (1997). Order Isopoda (phylum Crustacea). In: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Utredning for DN 1997-1: 182-186.
 • Gulliksen B, Palerud R, Brattegard T, Sneli JA. (1999). Distribution of marine benthic macro-organisms at Svalbard (including Bear Island) and Jan Mayen. Research report for DN 1999-4: 148 s.
 • Gulliksen B, Palerud R, Brattegard T, Sneli JA. (1999). Distribution of marine benthic macro-organisms at Svalbard (including Bear Island) and Jan Mayen. Research report for DN 1999-4: 148 s.
 • MAREANO 2020 Upublisert artsliste. Registreringer av ascidier identifisert av Sten-Richard Birkely.
 • Millar, R. H. (1966). Tunicata Ascidiacea. Marine Invertebrates of Scandinavia 1: 123.

Sitering

Tandberg AHS og Gulliksen B (24.11.2021). Sekkdyr: Vurdering av purpurkolonisekkdyr Botrylloides aureus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/14927