Kartleggingsenheten omfatter moderat til svært kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale med et tykt lag av greiner, lauv og andre lite nedbrutte planterester, fra strandkanten ned til kompensasjonsdypet.

L8-C-2 Kalkrik til svært kalkrik (5,3 mg Ca/l) innsjøbunn av grovt organisk materiale i Tyrifjorden i Modum kommune

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter moderat til svært kalkrik innsjøbunn som består av et tykt lag (> 3–5 cm) med grovt og lite nedbrutt plantemateriale som tydelig lar seg identifisere som rester av planter. Bunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Kartleggingsenheten inneholder få planter, men kan ha et rikt samfunn av bakterier og virvelløse dyr som fåbørstemark og ulike insekter.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substrat.

Utbredelse og regional fordeling

Finnes i alle typer innsjøer, men er mest vanlig i tjern og dammer i nedbørfelt med kalkrike bergarter, omgitt av skog og/eller annen vegetasjon. I praksis dekker ofte forekomstene av kartleggingsenheten mindre arealer enn minstearealet for de fleste kartleggingsmålestokkene. Kartleggingsenheten vil da kunne inngå i sammensatte figurer eller i mosaikk med sedimentbunn.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-en KA Kalkinnhold.