Kartleggingsenheten omfatter grunn fastbunn i noe kalkfattige innsjøer. Finnes i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) og i vindeksponerte innsjøer over tregrensa.

Noe kalkfattig (3,9 mg Ca/l) beskyttet grunn fastbunn i Væleren i Ringerike kommune.

Økologisk karakteristikk

Omfatter sonen med fast bunn nedenfor strandkantbeltet som ikke tørrlegges. Karplantevegetasjon kan forekomme der fastbunnen består av blokker med flekker av finere sediment imellom. Vegetasjonen består hovedsakelig av moser og begroingsalger. Noe kalkfattig berggrunn med sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve, vurdering av substratets kornstørrelse og dybde.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i alle typer innsjøer.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og VF Vannforstyrrelsesintensitet.