Omfatter grunn fastbunn i svært kalkfattige innsjøer. Finnes i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) og i eksponerte innsjøer over tregrensa.

Økologisk karakteristikk

Omfatter sonen med fast bunn nedenfor strandkantbeltet som ikke tørrlegges. Karplantevegetasjon kan forekomme der fastbunnen består av blokker med flekker av finere sediment mellom blokkene. Vegetasjonen består hovedsakelig av moser og begroingsalger. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve, dybde og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i alle typer svært kalkfattige innsjøer.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og VF Vannforstyrrelsesintensitet.