Survannshops er mest vanlig i Sør-Norge der vi ofte finner den i små pytter og dammer. Sure lokaliteter ser ut til å favorisere arten, som er vurdert som svært forsuringstolerant.

Nøkkelkarakterer

Survannshops Acanthocyclops vernalis er noe slankere enn robusthops A. robustus og halevedhengene (furca) er noe lengre, omtrent 6 ganger så lange som brede. Liksom hos robusthops er den laterale børsten festet nær enden av halevedhenget. Det første antenneparet består av 17 segmenter og rekker bak til første brystsegment. Studier har vist at formelen for piggene på det ytterste leddet til den ytre grenen av bakre benpar kan variere, men er vanligvis 2.3.3.3. Formelen 3.4.4.4., eller en blanding av de to, forekommer også. Feilbestemmelse av de to Acanthoscyclops-artene har nok forekommet. Fargen er lys gul med et varierende islett av en distinkt rød farge.

Hunn: Lengde 1,40–1,50 mm

Hann: Noe mindre enn hunnen

Økologi og utbredelse

Survannshops er en strandlevende hoppekrepsart som ernærer seg som rovdyr/griper. Den er funnet i 7 % av de undersøkte ferskvannslokalitetene. Den har en vid utbredelse i Sør-Norge, mens den er sjelden i Nord-Norge der den kun er funnet i små vannforekomster. Den blir mer og mer vanlig når vi forflytter oss opp til de høyereliggende lokalitetene, og er funnet så høyt som 1444 moh. Selv om den er mest vanlig i små pytter og dammer, forekommer den i vannforekomster av alle størrelser. Lav pH (pH<5,0) og elektrolyttfattig vann (ledningsevne <4 mS/m) ser ut til å favorisere arten, som er vurdert som svært forsuringstolerant. Den er brukt som indikatorart i forsuringssammenheng.

Forvekslingsarter