Tykkhudhops er en liten og kraftfull hoppekreps som fort kan bli oversett da den sameksisterer med sommerhops og sylfidehops som den minner om, og som er langt mer vanlig. Den er kun funnet i vann sørøst av Oslo.

Nøkkelkarakterer

Tykkhudhops Thermocyclops crassus er liten og med et kraftfullt utseende. Halevedhengene er omtrent dobbelt så lange som brede. På grunnlag av utseendet er det derfor mulig å skille den fra sommerhops Mesocyclops leuckarti og sylfidehops T. oithonoides som den ofte sameksisterer med. Videre kan tykkhudhops skilles fra landehops T. dybowskii ved at forholdet mellom indre og ytre børste på bakkroppsvedhengene er respektive 2:3 og 1:3. Tykkhudhops er mer eller mindre gjennomsiktig med et anstrøk av blek gul farge.

Hunn: Lengde 0,9–1,1 mm

Hann: Lengde 0,7 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant arten i to vann sørøst av Oslo. Siden den gang er det kun gjort et titalls funn, alle fra vann sørøst av Oslo. De fleste funnene er gjort innenfor nedslagsfeltet til Vansjø, der Sars også gjorde sine funn. Alle lokalitetene ligger under marin grense (29–129 moh.) og har en nøytral pH (6,3–7,1), mens elektrolyttinnholdet varierer fra 5 til 22 mS/m. Arten er vanlig i Sør- og Mellom-Europa.

Forvekslingsarter