Landehops er kun funnet noen få ganger i Norge, men siden den lett kan forveksles med både tykkhudhops og den langt vanligere sommerhops, er sansynligheten stor for at den er blitt oversett.

Nøkkelkarakterer

Sammenlignet med tykkhudhops Thermocyclops crassus er landehops T. dybowskii slankere og mindre robust. Videre kan forholdet mellom indre og ytre børste på bakkroppsvedhengene brukes til å skille landehops (2:3) fra slektingene tykkhudhops og sylfidehops T. oithonoides der dette forholdet er respektive 1:3 og 1:4. For å skille landehops fra sommerhops Mesocyclops leuckarti, som den også kan minne om, så er det femte beinparet (p5) lengre og slankere hos sistnevnte art. Landehops er mer eller mindre gjennomsiktig med anstrøk av mørkeblå eller brunlig fiolett farge.

Hunn: Lengde 0,7–1,0 mm

Hann: Lengde 0,6–0,9 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant arten i Østensjøvannet (Oslo) og i Glomma ved Nipen. Siden er det kun gjort noen få funn, hvorav ett i Flaksvatn i Tovdalsvassdraget med pH 4,8 og ledningsevne 1,9 mS/m). De øvrige funnene er gjort i Randsfjorddeltaet, Prindalsdammen og Nærsnessdammen, begge i Oslo. pH i funnlokalitetene er nær nøytral (6,8–7,4), mens  ledningevnen var >10 mS/m. I følge Sars ble landehops av Lilljeborg forvekslet med tykkhudhops. Landehops er sannsynligvis underrepresentert da den også kan forveksles med den langt vanligere sommerhops.

Forvekslingsarter