Den varme kyststrekningen i Oslofjordområdet, fra Svenskegrensen til Indre Oslofjord og videre sørvest til Langesund i Telemark, er kjent for å ha en rik og variert natur med et stort artsmangfold. 

Prosjektet har undersøkt dårlig kjente artsgrupper av tovinger og vepser på varme lokaliteter i Oslofjordområdet. Arbeidet har i særlig grad fokusert på tovinger som soppmygg (Mycetophilidae), fjærmygg (Chironomidae), dansefluer (Empididae), buskdansefluer (Hybotidae), blomsterfluer (Syrphidae), øyefluer (Pipunculidae), sivfluer (Anthomyzidae), styltefluer (Dolicopodidae), fruktfluer (Drosophilidae), vannfluer (Ephydridae), pukkelfluer (Phoridae) og springfluer (Sphaeroceridae). På tilsvarende vis har det for vepser i særlig grad blitt fokusert på planteveps (Tenthredinidae) og snylteveps i overfamiliene Ichneumonoidea (Braconidae) og Chalcidoidea (Eulophidae og Pteromalidae).

Det har det blitt samlet inn materiale fra totalt 277 lokaliteter, i åtte fylker og 45 kommuner. De fleste lokalitetene lå nær kysten, mens også enkelte lokaliteter noe lenger inn i landet, opp til 20 km fra kysten, har blitt undersøkt. Både permanente feller og manuell fangst har blitt benyttet, samt direkte søk etter arter i felt. På noen lokaliteter ble det benyttet en bærbar sugefelle som var særlig effektiv i å samle inn små tovinger som det ellers er meget tidkrevende å plukke ut ved vanlig nettfangst. Prosjektet har i stor grad gjort nytte av tidligere innsamlet materiale fra Oslofjordområdet fra de vitenskapelige samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Totalt ble det i prosjektet funnet 1780 arter av insekter (833 tovinger, 232 vepser, 705 biller og andre arter). Av disse var 151 nye arter for Norge (48 tovinger, 98 vepser og fem biller). Gjennom DNA-strekkoding ble det påvist minst syv arter av fjærmygg som trolig er nye arter for vitenskapen. Det er sortert ut og etikettert et stort materiale av dårlig undersøkte grupper som nå er innlemmet i samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo og som er tilgjengelige for eksperter i inn- og utland. 

Innsamlingsmetoder

Både permanente feller og manuell fangst har blitt benyttet, samt direkte søk etter arter i felt. Bærbar sugefelle.

Publikasjoner

Gammelmo Ø & Søli G (2011). Notes on new and interesting Diptera from Norway. Norwegian Journal of Entomology 58: 189–195.