Vingespenn

31-33 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og gjennom nordlige deler av Sibir til Japan. Også det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt i Hedmark og en enkelt gang i Vestre Slidre i Oppland. En sjelden art, først påvist i Norge i 1994.

Unge stadier

Larvens vertsplante ukjent, men dvergbjørk er sannsynlig.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli. Flyr bare annethvert år. Alle funn i Hedmark er gjort i partallsår. Funnet fra Oppland er fra 1997.

Økologi

I myrkanter med dvergbjørk.