Vingespenn

44-48 mm.

Kjennetegn

Ligner skogsalathettefly, men er noe mer smalvinget og har en tydelig lengdestrek i hjørnet nederst og ytterst på framvingen.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Tibet og Japan. I Sør-Europa kun i fjellene.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet og på Sørlandet vest til Lista. På Vestlandet kun i indre Hordaland og indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på sveve (Hieracium) og dylle (Sonchus).

Flyvetid

Medio mai - medio juli.

Økologi

På enger og skoglysninger.