Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙d|e]