Kartleggingsenheten omfatter strandkanter med grus og stein i noe kalkfattige innsjøer. Noe kalkfattig strandkanter med grus og stein finnes i innsjøer med svært kalkfattig berggrunn i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

Noe kalkfattig (2,8 mg Ca/l) strandkant med grov innsjø-sedimentbunn (D50 = 55 mm) i Espedalsvatnet i Sør-Fron kommune. 

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter beltet med sedimentbunn i strandkanter som kan tørrlegges i perioder og ofte mangler vegetasjon. Noe kalkfattig berggrunn med sandstein, glimmerskifer og gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i store og mellomstore (> 0,5 km2) lavlandssjøer og sjøer over skoggrensa, uavhengig av størrelse, i nedbørfelt der berggrunn og sedimenter er noe kalkfattige.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og DK Dominerende kornstørrelse.