Kartleggingsenheten omfatter strandkanter med grov sedimentbunn (grus og stein) i svært kalkfattige innsjøer. Kalkfattig strandkanter med grovsediment finnes i innsjøer med svært kalkfattig berggrunn i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

Svært kalkfattig (0,9 mg Ca/l) strandkant med grus og stein (D50 = 60 mm) i Atnsjøen i Stor-Elvdal kommune. 

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter beltet med sedimentbunn i strandkanter som periodevis tørrlegges, og som ofte er uten vegetasjon. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og vindpåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i store og mellomstore (> 0,5 km2) lavlandsjøer og sjøer over skoggrensa, uavhengig av størrelse, i nedbørfelt der berggrunn og sedimenter er svært kalkfattige.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og DK Dominerende kornstørrelse.