De to slektene av brunsporete skivesopper, kjeglesopper og trevlesopper tilhører det som ofte har blitt betegnet som "LBM"- sopper ("Little Brown Mushrooms"). Dette omfatter små, uanselige, brune sopper som er vanskelige å bestemme, ofte blir forbigått, og som derfor er lite kjente i Norge.

Kjeglesopper og trevlesopper er to grupper av såkalte hattsopper, dvs de er «paraplyformete» med hatt og stilk, i likhet med mange andre slekter i den store gruppa av stilksporesopper Basidiomycota. Under hatten har disse soppene skiver, der sporene modnes. Begge fokusgruppene er karakterisert ved at de danner brune sporer, som etter hvert farger skivene brune. Kjeglesoppene består i stor grad av slekten Conocybe, og slekten Pholiotina blir også inkludert. De fleste trevlesoppene finner vi i slekten Inocybe, men også slektene Mallocybe, Inosperma og Pseudosperma skal studeres i dette prosjektet.

Disse soppartene kan ofte se veldig like ut, er vanskelige å bestemme, og det er ikke mange som har studert dem i Norge. Derfor er taksonomien vi bruker i Norge på mange av gruppene nokså utdatert, og det er på høy tid at man finner ut hvilke arter som egentlig finnes i landet vårt. Det er sannsynligvis mange flere arter enn de som er kjent i dag. Et av våre viktigste redskaper vil være klassifisering ved hjelp av genetisk strekkoding (ITS-DNA-sekvensering).

Kjeglesoppene og trevlesoppene vokser ofte i forstyrrete naturtyper som veikanter, elvebredder, hogstflater, hestemøkk, bålplasser og brannflater. Slike vil bli undersøkt. I tillegg er mange arter knyttet til kalkrike områder, og vi kommer til å ettersøke disse også i kalklindeskoger, kalkbarskoger og i kalkrike reinrose-heier på fjellet. Prosjektet vil sannsynligvis gi mye ny kunnskap om artenes naturtypetilknytning. Mesteparten av innsamlingen kommer til å foregå i Oslofjordområdet og Mjøsområdet. I motsetning til mange andre sopper, produserer disse soppene fruktlegemer (med hatt og stilk) allerede tidlig om sommeren.

Prosjektet skal samarbeide internasjonalt med strekkodebibiliotekene i Finland (FinBOL) og Østerrike (ABOL), samt med de fremste europeiske eksperter på begge soppgrupper. Gjennom å invitere Norges Sopp- og Nyttevekstforbund til workshop vil kunnskapen om de to soppslektene bli spredt til et bredere publikum.