SEM (scanning electron microscope)-bilde av Archaeorhizomycetes funnet i Sverige.

Archaeorhizomycetes er en klasse innen rekken sekksporesopper Ascomycota. Denne soppgruppen har nylig blitt oppdaget, og den mangler et norsk navn. De danner ikke fruktlegemer, men er likevel tilstede i jordsmonnet. Ettersom denne soppgruppen har blitt funnet i Sverige, er det sannsynlig at den også finnes i Norge.

Ettersom soppgruppen Archaeorhizomycetes ikke danner overjordiske strukturer eller fruktlegemer, er de vanskelige å oppdage, og det er sannsynligvis derfor de ikke var kjent før 2011. I starten av 2020 var kun to arter Archaeorhizomycetes kjent, begge funnet i Sverige. I løpet av prosjektperioden skal mange naturtyper undersøkes, fra havnivå og opp på fjellet. For å finne disse soppene skal prosjektdeltakerne ta jordprøver og prøver fra planterøtter, og se om de finner sopp der. For å påvise og kartlegge Archaeorhizomycetes kommer soppene til å bli dyrket fram i laboratorium, DNA-sekvensert og mikroskopert.

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke arter eller overordnete artsgrupper som finnes i Norge, og vurdere deres diversitet og utbredelse. Det er sannsynlig å finne både nye arter og overordnede artsgrupper som er nye for Norge og for vitenskapen. Prosjektet kan bidra til å bygge opp fagmiljøet på Archaeorhizomycetes i Norge, og spre kunnskap om den hittil ukjente soppgruppen til allmennheten.

Resultater

Prosjektet har kartlagt 137 ulike lokaliteter fra Agder i sør til Finnmark og Svalbard i nord både i skog samt over tregrensa. Ved hjelp av DNA-analyser har de bekreftet at sopp-gruppa er vidt utbredt i hele landet og at den i enkelte vegetasjonstyper er den dominante sopp-gruppa. Videre er det påvist en høy diversitet, og et konservative estimat basert på nåværende data er rundt 150 "fylotyper", som trolig tilsvarer arter. Kun to av disse artene er beskrevet formelt fra før av.  

Archaerhizomycetes fra Sverige. SEM (scanning electron microscope)-bilde. Målestokken viser 10 mikrometer.