Platymischus dilatatus i familien Diapriidae lever under tang. Under paring holder hannen fast hunnen med de fortykkede antenneskaftene. Arten var tidligere funnet ett sted i Norge, men ny kartlegging viser at den trolig finnes i tangvoller langs store deler av kystlinjen. 

 

Parasittiske vepser snylter på andre invertebrater, og en stor del av de mer enn 5000 norske artene av veps (Hymenoptera) har dette leveviset. PROCTONOR II følger opp PROCTONOR, som studerte diversiteten av parasittiske veps i skog. Nå skal parasittiske veps i andre naturtyper kartlegges.

Parasittiske veps kan være viktige bestandsregulatorer i økosystemer, men kunnskapen om dem er mangelfull, ettersom det er en stor og mangfoldig artsgruppe med mange ukjente arter. Dette prosjektet skal studere taksonomi, utbredelse og økologi blant parasittiske veps innen gruppene Proctotrupoidea, Diapriidea og Chrysidoidea. Blant annet skal det samles inn veps fra myr, eng, komposthauger, tangvoller og dyremøkk.

Kunnskapen om status og utbredelse til vepseartene vil kunne brukes i forvaltningsøyemed og til senere rødlistevurderinger. For alle norske arter i de tre gruppene skal det lages en liste over hvilke habitater de forskjellige artene befinner seg i og foretrekker. Denne listen vil bruke naturtyper i NiN-systemet. Alle arter som samles inn i dette prosjektet og ble samlet inn i PROCTONOR skal DNA-strekkodes. Prosjektet ledes av NTNU og skal samarbeide med flere institusjoner i andre land, og skal også inkludere studenter.