Platymischus dilatatus i familien Diapriidae lever under tang. Under paring holder hannen fast hunnen med de fortykkede antenneskaftene. Arten var tidligere funnet ett sted i Norge, men ny kartlegging viser at den trolig finnes i tangvoller langs store deler av kystlinjen. 

 

Parasittiske vepser snylter på andre invertebrater, og en stor del av de mer enn 5000 norske artene av veps (Hymenoptera) har dette leveviset. PROCTONOR II følger opp PROCTONOR, som studerte diversiteten av parasittiske veps i skog. Nå skal parasittiske veps i andre naturtyper kartlegges.

Parasittiske veps kan være viktige bestandsregulatorer i økosystemer, men kunnskapen om dem er mangelfull, ettersom det er en stor og mangfoldig artsgruppe med mange ukjente arter. Dette prosjektet skal studere taksonomi, utbredelse og økologi blant parasittiske veps innen gruppene Proctotrupoidea, Diapriidea og Chrysidoidea. Blant annet skal det samles inn veps fra myr, eng, komposthauger, tangvoller og dyremøkk.

Kunnskapen om status og utbredelse til vepseartene vil kunne brukes i forvaltningsøyemed og til senere rødlistevurderinger. For alle norske arter i de tre gruppene skal det lages en liste over hvilke habitater de forskjellige artene befinner seg i og foretrekker. Denne listen vil bruke naturtyper i NiN-systemet. Alle arter som samles inn i dette prosjektet og ble samlet inn i PROCTONOR skal DNA-strekkodes. Prosjektet ledes av NTNU og skal samarbeide med flere institusjoner i andre land, og skal også inkludere studenter.

Resultater

Så langt har prosjektet påvist 19 arter som er nye for Norge. Blant annet Exallonys brevimala som ble funnet i kompost på Oppdal, og Tetramopria cincticollis som ble funnet i Telemark, Seljord våren 2021. Tetramopria cincticollis har et svært spesialisert levesett ved at den lever som symbiont i samfunn av mørk sandmaur Tetramorium caespitum. Spesifikt søk i tuer av denne arten ble undersøkt nettopp med tanke på denne arten, og omfattende søk resulterte i funn av noen få individer. Arten er rødlistevurdert for Rødlista 2021

Publikasjoner

Soon V, Castillo-Cajas RF, Johansson N, Paukkunen J, Rosa P, Ødegaard F, Schmitt T & Niehuis O (2021). Cuticular hydrocarbon profile analyses help clarify the species identity of dry-mounted cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae), including type material, and reveal evidence for a cryptic species. Insect Systematics and Diversity 5(1), 3.
https://doi.org/10.1093/isd/ixab002

Staverløkk A & Ødegaard F (2021). Two species of ant symbionts in colonies of Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 68: 260-7.

Olmi M, Chen HY, Guglielmino A, Ødegaard F, Vollaro M, Capradossi L & Liu JX (2022). DNA barcoding of Aphelopus Dalman (Hymenoptera, Dryinidae) from China, with descriptions of four new species. European Journal of Taxonomy, 14, 794:40-71. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.794.1653