Norderås i Ås kommune.

Artsmangfoldet av insekter og andre virvelløse dyr i trekroner er lite utforsket i Norge. Norsk institutt for bioøkonomi har tidligere kartlagt faunaen som lever i tilknytning til furu- og eikekroner ved hjelp av en metode som tåkelegger trekronene med et insektmiddel. Samme metode skal nå brukes til å kartlegge og DNA-strekkode faunaen av små og sjeldne virvelløse dyr i askekroner. 

Ask har en annen fysisk struktur enn for eksempel eik. Den er mer oppreist og har en glattere bark med kortere og rettere trefibre. Ask har i dag en begrenset utbredelse i Norge og finnes langs kysten av Østfold og videre opp til Sogn og Fjordane, med noen spredte forekomster nord til Nord-Trøndelag. Den er i tilbakegang på grunn av askeskuddsyke forårsaket av soppen askeskuddbeger og er vurdert som truet (VU) på Rødlista 2015. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om insektfaunaen som lever i tilknytning til et habitat som kan være i tilbakegang. 

Ved Vestby kirke, Vestby kommune.